REG

På årsstämman i Capacent Holding AB (publ) den 6 maj 2020 beslutades följande

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och balansräkningen för 2019. Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Disposition av vinst

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ingen utdelning ska ske till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelseledamöter samt revisor

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Joakim Hörwing, Cecilia Lager och Per Olof Lindholm, Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran. Stämman beslutade vidare om omval av Joakim Hörwing till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Daniel Wassberg till huvudansvarig revisor, som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2021.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att fastställa arvodet till 250 000 kronor för styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Beslutet innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 500 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton procent av aktiekapitalet i bolaget, baserat på aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2020. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.

Verkställande direktörens anförande finns tillgängliga på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Edvard Björkenheim, Koncernchef och VD
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
[email protected]
Telefon: +46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 (0)8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34