På årsstämman i Capacent Holding AB (publ) den 12 april 2018 beslutades följande

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och balansräkningen för 2017. Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Disposition av vinst

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 1 krona per aktie för räkenskapsåret 2017, samt att avstämningsdag ska vara den 16 april 2018. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 19 april 2018 genom Euroclear Sweden ABs försorg.

Val av styrelseledamöter samt revisor

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Håkan Erixon, Per Granath, Joakim Hörwing, Cecilia Lager och Per Olof Lindholm. Stämman beslutade vidare att omvälja Håkan Erixon till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Daniel de Paula till huvudansvarig revisor, som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2019.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att fastställa arvodet till 250 000 kronor för styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag. Verkställande direktörens och ordförandens anföranden finns tillgängliga på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, Koncernchef och VD
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
[email protected]
Telefon: +46 70 750 08 63

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 (0)8 5030 1550

Kort om bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34