REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i VIMAB Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i VIMAB Group AB (publ) ("Bolaget") idag den 1 mars 2023 fattades beslut om kvittningsemission samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Beslut om kvittningsemission

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att öka Bolagets aktiekapital med högst 186 559,6 kronor genom en nyemission av högst 932 798 aktier vid fullt utnyttjande. Teckningskursen uppgår till 9,97 kronor och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att efterleva det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått med säljarna av AoO CNC AB. Rätt att teckna aktierna tillkommer D. Olsson Konsult Svalöv AB, M. Andersson Konsult Tågarp AB och Svetsmekano i Eslöv AB.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme vid ett eller flera verksamhetsrelaterade förvärv.

Besluten i sin helhet

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman, vilken finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.vimabgroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO

[email protected]

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 733 54 71 34

 

Certified adviser

Mangold Fondkommission AB är VIMAB Groups Certified Adviser.

[email protected]

+46 8 5030 1550

VIMAB Group AB (publ) är en industrikoncern bestående av åtta bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB Group AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34