REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Headsent AB (publ) den 27 juli 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Headsent AB (publ) den 27 juli 2022

 På extra bolagsstämma i Headsent AB (publ) den 27 juli 2022 beslutades följande

Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Godkännande av förvärv av VIMAB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förvärvet av samtliga stamaktier i VIMAB Holding AB.

Val av styrelseledamöter samt revisor

Stämman beslutade om omval av Joakim Hörwing och nyval av Gunnar Jardelöv, Peter Serlachius, Hanna Myhrman, Emma Westerberg och Ludvig Wisell som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gunnar Jardelöv valdes till ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

BDO Sweden AB, med auktoriserad revisor Daniel Carlborg, valdes som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att 175 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor ska utgå till respektive styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning. Beslutet innebär bland annat att bolagets företagsnamn ändras från Headsent AB (publ) till
VIMAB Group AB (publ).

Riktad nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission om 16 681 539 aktier. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital uppgår till 3 336 307,80 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 8,90 kronor per aktie. Avsikten är att aktierna ska betalas genom kvittning av de fordringar som säljarna av stamaktierna i VIMAB Holding AB kommer ha gentemot Headsent, med anledning av de reverser som erläggs som betalning i samband med fullföljandet av förvärvet av stamaktier i VIMAB. Grunden för teckningskursen är avtal med nedanstående tecknare.

Rätt att teckna de nya aktierna har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
Fredell & Co Aktiebolag, Riddargatan Förvaltning AB, Markus Anglered, Kent Mösch,
Tony Johansson, Sebastian Sjöblom och Anna Bonde.

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och upptagits i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna äger inte rätt till den extra utdelning som beslutades på stämman enligt nedan.

Extra utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till befintliga aktieägare i bolaget om 2,50 kronor per aktie, samt att avstämningsdag ska vara den 29 juli 2022 och att sista dag för handel inklusive utdelning därmed ska vara den 27 juli 2022. Utbetalning av utdelning sker den 3 augusti 2022 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, VD

[email protected]

+46 (0)705 77 25 95

 Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 (0)733 54 71 34

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
[email protected]
+46 8 5030 1550


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34