Kommuniké från årsstämma

På årsstämman i Capacent Holding AB (publ) den 28 april 2016 beslutades följande

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och balansräkningen för 2015. Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 5 kronor per aktie för räkenskapsåret 2015, samt att avstämningsdag ska vara den 2 maj 2016. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 6 maj 2016 genom Euroclear Sweden ABs försorg.

Val av styrelseledamöter samt revisor
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Håkan Erixon, Per Olof Lindholm och Joakim Hörwing, samt att välja Cecilia Lager och Per Granath till nya styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att omvälja Håkan Erixon till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Daniel de Paula till huvudansvarig revisor, som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2017.

Arvode till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att fastställa arvodet till 250 000 kronor för styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor.

28 april 2016

För mer information, vänligen kontakta: 
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, CFO 
[email protected]
Telefon: +46 70 558 53 76

Kort om bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0)8 5030 1550 E-post: [email protected]


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34