REG

Kommuniké från årsstämma 2023 i VIMAB Group AB (publ)

Vid VIMAB Group AB (publ):s ("Bolaget") årsstämma idag den 15 juni 2023 fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorStämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan några suppleanter. Stämman beslutade genom omval att välja Gunnar Jardelöv, Joakim Hörwing och Hanna Myhrman som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gunnar Jardelöv omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade enligt aktieägaren Fredell & Co:s förslag att genom omval att välja det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB som revisor. BDO Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Carlborg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Stämman beslutade enligt aktieägaren Fredell & Co:s förslag att arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämmovalda och inte anställda i Bolaget ska uppgå till 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 till var och en av övriga ledamöter i styrelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme vid ett eller flera verksamhetsrelaterade förvärv.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Fredell & Co:s förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram av tecknings- och personaloptioner för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda inom Bolagets koncern. Programmet innebär att deltagarna kan välja att antingen förvärva teckningsoptioner eller att vederlagsfritt erhålla personaloptioner.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner emitterade under programmet kan 2 642 900 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 12 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för beslutet. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst 528 580 kronor.

Incitamentsprogram för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Fredell & Co:s förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram av teckningsoptioner för styrelseledamöterna i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner emitterade under programmet kan 406 600 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 3 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget per dagen för beslutet. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst 81 320 kronor.

Besluten i sin helhet

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.vimabgroup.com.

Peter Fredell, CEO

[email protected]

+46 705 77 25 95

 Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 733 54 71 34

Certified adviser

Mangold Fondkommission AB är VIMAB Groups Certified Adviser.

[email protected]

+46 8 5030 1550

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av 10 bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34