REG

Kallelse till årsstämma i Capacent Holding AB (publ)

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020, kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 april 2020;

- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Capacent Holding AB (publ), Att: Ella Berglund, Årsstämma 2020, Box 7715, 103 95 Stockholm, per telefon 070-699 50 92 eller via e-post till [email protected], senast onsdagen den 29 april 2020.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) samt gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd onsdagen den 29 april 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.capacent.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om disposition av vinst enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter samt revisor

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)
Magnus Östlund som representerar ca 4,75 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att årsstämman väljer advokat Malcolm Wiberg, Advokatfirman Westerberg & Partners, till ordförande vid stämman.

Disposition av vinst (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska ske till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkterna 8-10)
Magnus Östlund som representerar ca 4,75 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande:

Punkt 8 - Att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 9 - Att arvodet fastställs till 250 000 kronor för styrelsens ordförande och till 125 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Ingen ersättning utgår till styrelseledamöter anställda i Bolaget. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 500 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Joakim Hörwing, Cecilia Lager, Per Olof Lindholm, Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Joakim Hörwing. Per Granath har meddelat att han inte ställer upp för omval.

Att årsstämman beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2021. Som huvudansvarig revisor har Deloitte AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Daniel Wassberg.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton (15) procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden som anmäls eller uppgifter som annars lämnas enligt ovan kommer att användas framförallt för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679. För fullständig information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman och dina rättigheter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.capacent.se senast från och med onsdagen den 15 april 2020. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Capacent Holding AB (publ)

Stockholm i april 2020

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Capacent är ett nordiskt konsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34