REGMAR

Headsent AB (publ) har erhållit villkorat godkännande avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning med finansiell information

Headsent AB (publ) u.f.n.t. Vimab Group AB (publ) ("Bolaget") har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör härmed den bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 31 maj 2022 enligt vilket Headsent AB (publ) ("Headsent") ska förvärva samtliga stamaktier i Vimab Holding AB ("Vimab") genom reverser vilka ska kvittas mot aktier i Bolaget ("Transaktionen"). I bolagsbeskrivningen presenteras oreviderad ny finansiell information avseende resultat- och balansräkning samt kapitalstruktur och skuldsättning per den 30 maj 2022, som inte tidigare publicerats.

Den planerade Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv och som resultat av Transaktionen genomgår Headsent en verksamhetsförändring och namnbyte till Vimab Group AB (publ) och driver Vimabs verksamhet vidare. Transaktionen samt den föreslagna namnändringen avses att godkännas på den extra bolagsstämma som äger rum den 27 juli 2022 inför vilken kallelse har offentliggjorts den 28 juni 2022. Med anledning av Transaktionen har Bolaget genomgått en förnyad noteringsgranskning och Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market. Godkännandet är villkorat av att: Bolaget genomför Transaktionen i enlighet med kallelsen den 28 juni 2022; att Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning; samt att bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Regelverket efter transaktionens genomförande.

Fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och bolagsbeskrivning
I samband med det villkorade godkännandet offentliggör Bolaget en bolagsbeskrivning som per dagen för detta pressmeddelande finns tillgänglig på Headsents hemsida www.headsent.com.

Bolagets aktier kommer att handlas under det nya kortnamnet "VIMAB" från och den 29 juli 2022. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med den fortsatta noteringen.

I bolagsbeskrivningen presenteras även oreviderad ny finansiell information avseende resultat- och balansräkning samt kapitalstruktur och skuldsättning per den 31 maj 2022, som inte tidigare publicerats. Resultat- och balansrapporten har framtagits i enlighet med svensk lag genom tillämpning av RFR2 och enbart i syfte att upprätta den proformaredovisning som presenteras i bolagsbeskrivningen.

Om Vimab
Vimab-koncernen förvaltar och utvecklar lönsamma industriservicebolag särskilt specialiserade inom olika områden och applikationer av flödesteknik och hantering av olika typer av vätskor. Koncernen består av moderbolaget Vimab Holding och dess tio helägda dotterbolag, av vilka åtta bedriver verksamhet som relativt självständiga enheter med primär verksamhet inom underhåll och service av ventiler samt tankrengöring. Utöver Vimab Holding består alltså Vimab-koncernen av följande åtta operationella dotterbolag: Vimab AB, Sanocon, Steambox, Tottes, LarsLap, Tank Tech, VIMAB DOO och VIMAB BESS. Dotterbolagen VIMAB Re-source och Vimab A/S är vilande. Bolagen kännetecknas av sin spetskompetens inom respektive specialiseringsområde, hållbara konkurrensfördelar och långa kundrelationer genom starka lokala förankringar. Vimabs ägarfilosofi grundar sig i kvalitet och samarbete med en decentraliserad affärsmodell.

Högkvalitativ service är centralt för Vimab och genomsyrar hela organisationen. Verksamhetsbeslut tas i de rörelsedrivande enheterna snarare än på koncernnivå för att säkerställa kundnära och relevanta serviceerbjudanden, och denna decentralisering i kombination med att respektive enhet får stöttning från koncernfunktioner innebär att tid frigörs till affärs- och verksamhetsutveckling. Genom att ha en bas av specialister och arbetsledare fördelade på de geografiskt spridda regionerna och ett stort kontaktnät av kvalitetsgodkända projektanställda kan Vimab garantera rätt kompetens i rätt tid, och Vimab har kapacitet att genomföra stora åtaganden till kunder med höga krav.

Utöver det befintliga erbjudandet avser Vimab att kontinuerligt växa genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag där Vimab tillsammans med ambitiösa entreprenörer och företagsledningar kan vara med och gemensamt utveckla bolagen i syfte att driva lönsam tillväxt. Vimabs målsättning efter genomförandet av Transaktionen är att växa till positionen som en av Nordens ledande bolagsgrupper inom hållbar industriservice.

Vimab genererade en nettoomsättning om 203,3 MSEK med ett rörelseresultat om -21,2 MSEK under räkenskapsåret 2021. Med anledning av Transaktionen har proformaräkenskaper upprättats för räkenskapsåret 2021 enligt vilka Vimab inklusive Headsent genererade en nettoomsättning om 203,3 MSEK med ett rörelseresultat om -23,2 MSEK. Det historiska resultatet är i hög grad belastat av kostnader av engångsslag och bedömningen är att framtida resultatnivån kommer vara klart positivt.

Kommentar från Peter Fredell, VD, Vimab Holding AB
Vimab är en koncern som växer starkt inom miljö och industriservice och vi har hittills i år slagit omsättningsrekord och förväntar oss att fortsätta med en hög tillväxttakt under lönsamhet. Alla våra verksamheter främjar miljön på något sätt där vi antingen förhindrar potentiella miljöskador från industrin eller sanerar det som redan skett. Vi tillverkar också ånggeneratorer som representerar det mest miljövänliga och energisparande sätt som finns för att transportera värme.

Inom dotterbolaget Tanktech har vi utvecklat en robot som sanerar oljecisterner utan att man behöver skicka in människor i den mycket giftiga miljö som en oljecistern representerar. Vi tror att denna teknologi har mycket goda framtidsutsikter då lagar och regler förändras angående att låta människor utföra detta nödvändiga arbete.

Ett annat bolag som vi startade under 2021 var Vimab BESS vars affärsområde är att sälja, drifta, och underhålla stora batterier till industri och offentlig förvaltning. Skälet till att vi startat detta bolag är att vi anser att elnätet inte kommer att kunna bära den ökade användningen av elektricitet som vi ser i samhället i stort. Detta innebär att elkonsumenter måste kunna köpa sin el under låg användning av elnätet för att sen konsumera elen under hög belastning på elnätet.

Det är dessutom så att elavbrott blir allt vanligare vilket gör det ännu mer viktigt att industrin måste kunna säkerställa en jämn tillgång på energi för att undvika stopp i produktionen. Vimab Group AB har i princip redan all industri i Sverige som kunder och åtnjuter ett mycket gott rykte vilket gör att vi redan har tillgång till de kunder som är stora konsumenter av energi.

För att fortsätta vår tillväxtresa så är en börsintroduktion mycket lämplig och det är med tillförsikt jag ser fram emot bolaget och dess aktieägares framtid.

Rådgivare
Evli Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare till Vimab Holding AB i samband med Transaktionen samt vid upprättandet av Bolagsbeskrivningen tillsammans med Wigge & Partners Advokat KB som agerat legal rådgivare till Vimab Holding AB. Westerberg & Partners Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Headsent AB (publ) i samband med Transaktionen. Mangold Fondkommission AB har agerat rådgivare till Vimab Holding AB i samband med noteringsprocessen på Nasdaq First North Growth Market.

2022-07-21

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Hörwing, VD, Headsent AB (publ)
[email protected]
+46 70 558 5376

Peter Fredell, VD, Vimab Holding AB.
[email protected]
+46 705 772 595 

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
[email protected]
+46 8 5030 1550

Denna information är sådan information som Headsent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 14.30 CEST.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34