Capacent Delårsrapport Q2 1/1 - 30/6 2015

Första halvåret och andra kvartalet 2015

April - Juni 2015
- Omsättningen för perioden uppgick till 43,3 MSEK en ökning med 6,3 MSEK jämfört med föregående år
- EBITDA för perioden uppgick till 6,0 MSEK (3,6)
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,9 MSEK (3,5)
- Resultatet före skatt för perioden uppgick till 5,9 MSEK (3,1)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,8 SEK (0,9)
- Kassaflödet för perioden uppgick till 0,1 MSEK (0,0)
- Utdelning har utbetalats ut med 6,0 MSEK

Jan - Juni 2015
- Omsättningen för perioden uppgick till 80,4 MSEK en ökning med 6,8 MSEK jämfört med föregående år
- EBITDA för perioden uppgick till 9,9 MSEK (8,5)
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 9,7 MSEK (8,2)
- Resultatet före skatt för perioden uppgick till 9,5 MSEK (7,3)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,9 SEK (2,2)
- Kassaflödet för perioden uppgick till -1,4 MSEK (-1,5)
- Utdelning har utbetalats ut med 6,0 MSEK

Kommentarer till utvecklingen under första halvåret och andra kvartalet 2015

Intäkterna under första halvåret översteg första halvåret 2014 med 9,1 procent. Samtidigt har kostnaderna inte ökat i motsvarande omfattning med följd att EBITDA är 16,4 procent bättre än motsvarande period 2014. Capacents största kostnadspost är personalkostnader. Personalantalet var något lägre än planerat, vilket medför att intäkter/konsult ökade. Lönekostnaderna innehåller ett rörligt element; då intäkt per konsult ökar, ökar också lönekostnad/ konsult - dock betydligt mindre än intäktsökningen. Vid stark efterfrågan ökar därför resultatet relativt mer än intäkterna. Under första halvåret steg trots det personalkostnaderna relativt kraftigt jämfört med 2014 vilket är en konsekvens av det nyintroducerade incitamentsprogrammet.

Efterfrågan under andra kvartalet var bra. På marginalen är det Bolagets uppfattning att denna efterfrågan kommer från företag och branscher som varit utsatta för särskilt stort förändringstryck. I dessa fall måste förändringar drivas igenom effektivt och resultat nås snabbt, vilket ökar konsultefterfrågan.

Exempel på projekt som Capacent levererade till kunder i dessa situationer under perioden är:
- Ett omfattande kostnadsreduktionsprogram kopplat både till fasta och rörliga kostnader
- Ett lönsamhetsförbättringsprojekt inklusive arbete med framtida verksamhetsmodell. Projektet täckte organisatorisk effektivitet, supply chain & övriga kostnader samt rörelsekapitalbindning
- En digital transformation av kundstock: Projektet gav en förståelse för kundernas preferenser och beteende som sedan blev bas för en förflyttning av intäkter från traditionella kanaler till digitala Kommentarer till utvecklingen under första halvåret och andra kvartalet 2015

Under perioden har Capacent också erhållit några större och för bolaget strategiska projekt. Bolaget ser detta som ett tecken på att att den valda vägen för utvecklingen av konsultaffären är rätt.

Capacents finska verksamhet har under en tid arbetat på en utmanande marknad. Under andra kvartalet 2015 har en betydande förbättring skett och Capacent Finland Oy har noterat en bättre omsättning såväl som en ökning av antalet anställda. Marknaden är fortsatt svår men Capacent bedömer att en succesiv förbättring sker.

Kapitalbindningen har ökat med 10 MSEK under första halvåret som en följd av enskilda projekt med avvikande betalningsmönster. Det utgör inte en varaktig förändring utan kapitalbindningen bedöms normaliseras efter viss tid. Capacent har bankfaciliteter för att hantera dessa fluktuationer som förekommer med viss periodicitet.

Under andra kvartalet har bolaget betalat ut utdelning om 6 MSEK.

Antalet anställda under första halvåret uppgick till 94(95). Nedgången är beroende på en åtstramning av den finska verksamheten under perioden kombinerat med en tillfällig fördröjning av nya anställningar. Vid utgången av året förutses en uppgång i antalet anställda som något understiger ökningen i omsättning.

Nästa kvartalsrapport publiceras 6 november 2015.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 1 september 2015

Edvard Björkenheim
Verkställande Direktör

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, [email protected], 076-001 58 01.
Joakim Hörwing, [email protected], 070-558 5376.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34