Capacent offentliggör informationsmemorandum med anledning av aktiespridning inför notering på Nasdaq First North

Med anledning av aktiespridning inför notering på Nasdaq First North ("First North") har Capacent Holding AB:s (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") idag offentliggjort ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.capacent.se och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida www.mangold.se.

Efter offentliggörandet av planerna om en notering på Nasdaq First North den 24 augusti 2015 har Capacents styrelse beslutat att genomföra en aktiespridning genom försäljning av befintliga aktier och ansöka om notering av Bolagets aktier på marknadsplatsen First North. Erbjudandet omfattar 370 370 aktier till ett värde om cirka 10 MSEK och erbjuds till allmänheten och utvalda institutionella investerare i Sverige för 27 SEK per aktie ("Erbjudandet"). Säljare är Primelog Holding AB (vars huvudägare är Sjätte AP-fonden och Arvid Svensson Invest AB) och A-Com AB ("Säljarna"). Vid överteckning har Säljarna rätt att, i samråd med Mangold och Bolagets styrelse, besluta om att sälja ytterligare 333 333 aktier till ett värde om cirka 9 MSEK ("Övertilldelningsoptionen").

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar 370 370 aktier till ett pris om 27 SEK per aktie och riktas till allmänheten och utvalda institutionella investerare i Sverige.
  • Säljare av aktierna i Erbjudandet är Primelog Holding AB (vars huvudägare är Sjätte AP-fonden och Arvid Svensson Invest AB) och A-Com AB. Övriga ägare avser inte att sälja aktier.
  • Vid överteckning har Säljarna rätt att, i samråd med Mangold och Bolagets styrelse, besluta om att sälja ytterligare 333 333 aktier.
  • Anmälningsperioden kommer att inledas den 7 september 2015 och löper till och med den 18 september 2015.
  • Preliminär första dag för handel på First North är den 2 oktober 2015.

Edvard Björkenheim, VD på Capacent:
- Nordiska bolag behöver utveckla sin konkurrenskraft allt snabbare i den föränderliga världen. Vår uppgift är att hjälpa dem. Vi vill ta både Capacent och vår förmåga att stödja våra kunder till en ny nivå.

- Genom noteringen får vi möjlighet att utveckla Bolaget genom ökad synlighet på marknaden, större möjlighet att attrahera och behålla stjärnkonsulter och vi får en valuta för förvärv - allt detta behövs för att fortsätta vår lönsamma tillväxt.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Capacent (tidigare ABB Financial Consulting och Capto Financial Consulting) har bedrivit verksamhet sedan år 1990. Inledningsvis fokuserade Bolaget på tjänster inom finansiell rådgivning, men har under en lång tid målmedvetet vidgat sitt tjänsteerbjudande. Detta har skett både organiskt och genom förvärv av specialiserade bolag med lång och framgångsrik historia.

Capacent har för avsikt att fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv. Bolaget avser att under hösten 2015 genomföra en notering av Bolagets aktier på First North. För att ha ett kvalificerat antal aktieägare inför noteringen genomförs nu en aktiespridning genom försäljning av befintliga aktier. Syftet med noteringen av Capacents aktie är att bygga vidare på Bolagets starka marknadsprofil, samt underlätta tillkommande förvärv. Noteringen möjliggör samtidigt att ett långsiktigt incitamentsprogram lanseras för nyckelpersoner i Bolaget, genom vilket de anställda köper aktier i Capacent på marknaden för tilldelad kontant bonusutbetalning.

Erbjudandet
Med anledning av att styrelsen för Capacent har beslutat att ansöka om upptagande av Bolagets aktier på First North har styrelsen i Capacent och Säljarna beslutat att genomföra en spridning av aktierna i Capacent genom en försäljning av totalt 370 370 aktier i Bolaget, riktat till allmänheten och utvalda institutionella investerare i Sverige.

Primelog Holding AB och A-Com AB kommer att avyttra 322 661 respektive 47 709 aktier i samband med Erbjudandet. Övriga ägare avser inte att sälja aktier. Sammanlagt uppgår försäljningsvärdet av de befintliga aktierna till 9 999 990 SEK. Primelog Holding AB och A-Com AB har vidare rätt att via Övertilldelningsoptionen sälja ytterligare 285 624 respektive 47 709 aktier till ett värde om sammanlagt 8 999 991 SEK för att täcka eventuell överteckning i Erbjudandet. Vid full anslutning i Erbjudandet kommer Säljarna att kvarstå som ägare till aktier och röster representerande 20,5 procent i Bolaget. För det fall att även Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer Säljarna att kvarstå som ägare till aktier och röster representerande 7,9 procent i Bolaget. Förutsatt full anslutning i Erbjudandet, samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, uppgår värdet på avyttrade aktier till 18 999 981 SEK. Försäljningen av befintliga aktier genomförs till ett pris om 27 SEK per aktie.

Preliminär tidsplan för Erbjudandet
Anmälningsperiod: 7-18 september 2015
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall av Erbjudandet: 22 september 2015
Preliminär första dag för handel: 2 oktober 2015

Informationsmemorandum
Informationsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Capacents hemsida www.capacent.se, samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB kommer att agera som Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, CFO
[email protected]
Telefon: +46 70 558 53 76

Kort om bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34