REGMAR

Capacent avvecklar dotterbolaget Capaman AB

Capacent består från idag av managementkonsultverksamhet i Sverige och i Finland. I Sverige bedrivs denna i tre helägda dotterbolag. Därutöver bedrivs searchverksamhet i Capasearch och interimsverksamhet i Capacify. Båda dessa verksamheter är ägda till 75 % av Capacent.

Capaman var ett av Capacents tidigare fyra helägda dotterbolag i Sverige inom managementconsulting och det bolag som drabbats hårdast av Covid-19. Samtidigt har flera medarbetare valt att lämna bolaget under våren vilket resulterat i en situation där bedömningen görs att bolaget inte kommer kunna generera ett positivt resultat framgent. Capaman avvecklas som konsekvens genom att bolaget ansöker om konkurs den 11 juni 2020.

Avvecklingen av verksamheten inom Capaman sätter punkt för det omfattande strukturella arbetet som Capacent genomfört under våren.

Verkställande Direktör Edvard Björkenheim säger "Vi var redan i en förnyelseprocess då coronakrisen slog till och denna har nu accelererats kraftigt. De åtgärder som genomförts markerar målgången för beslutade strukturella förändringar. Nu jobbar vi med hög energi för att vidareutveckla våra bolag med syfte att uppnå en hög lönsamhet genom att generera än mer kundvärde, vara mer snabbrörliga, kostnadseffektiva samt skapa mer skalbarhet i leverans och försäljning. En god lönsamhet är basen för att driva tillväxt."

Finansiella effekter

Avvecklingen av Capaman AB bedöms resultera i följande på årsbasis:

  • Intäkter minskar med 25 Mkr.
  • Kostnadsminskningen i personal och övriga omkostnader minskar med 35 Mkr.
  • Avskrivningar och finansiellt netto minskar med 7 Mkr.
  • Nedskrivning av goodwill relaterat till dotterbolag påverkar resultatet med 25 Mkr.
  • Balansomslutningen sjunker från 210 Mkr per första kvartalet 2020 till 95 Mkr beräknat per 30 april 2020. Minskningen består i huvudsak av nedskrivning av aktier och avveckling av, enligt IFRS 16 aktiverade, hyreskontrakt.
  • Räntebärande skulder exklusive hyreskontrakt uppgår till 0 Mkr.
  • Eget Kapital uppgår 61 Mkr beräknat per 30 april 2020. Soliditeten uppgår till 64%.

Capacent kommer som ett resultat av de strukturella förändringar som genomförs revidera bolagets finansiella mål och kommunicera de nya målen i samband med presentationen av årets tredje delårsrapport.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 90 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2020 kl. 12.05 CEST.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34