REGMAR

Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2020.

Juli-september 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 35,9 MSEK, en ökning med 5,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 5,6 MSEK (-6,4).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 5,4 MSEK (-6,8).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,5 SEK (-2,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 4,5 MSEK (-9,4).

Januari-september 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 133,1 MSEK, en ökning med 2,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -23,8 MSEK (2,3). Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader, främst bestående av nedskrivning av goodwill, uppgick till 4,5 MSEK (2,3).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -24,5 MSEK (1,3).
 • Resultat per aktie för perioden från kvarvarande verksamheter uppgick till -13,0 SEK
  (-0,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 33,2 MSEK (-8,3).

Capacents tredje kvartal - vidtagna åtgärder skapar ett starkare bolag

Idag presenterar Capacent årets tredje kvartalsrapport. I rapporten kan man läsa hur de åtgärder bolaget vidtog under andra kvartalet för att hantera effekterna av COVID-19 på kort sikt och öka lönsamheten på lång sikt har börjat ge resultat.

Edvard Björkenheim, VD på Capacent, kommenterar kvartalet:

- Det är glädjande att nu kunna rapportera det bästa resultatet i tredje kvartalet i bolagets historia. Vi når en högre jämförbar omsättningen i perioden än under motsvarande period förra året trots att vi är färre medarbetare.

- Efterfrågan i alla våra verksamheter ökade successivt i slutet av andra kvartalet och kom igång väl efter semesterperioden. Verksamheten inom Management Consulting i Sverige visade styrka genom hög lönsamhet i alla enheter under perioden som säsongmässigt är den sämsta.

De vidtagna åtgärderna i kombination med en mer kundfokuserad organisation skapar en bra grund att utveckla bolaget ifrån. Edvard fortsätter:

- Tack vare goda marknadsinsatser, nytänkande i tjänsteutvecklingen, mer kunddrivna verksamheter och högre kostnadseffektivitet kan bolaget gå in i en ny utvecklingsfas med bättre långsiktiga förutsättningar och ökad resultatgenereringsförmåga.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 80 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: http://investor.capacent.se/finansiella-rapporter/


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34