Bokslutskommuniké i Capacent Holding januari - december 2016

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016. Omsättningen uppgick till 142,9 MSEK jämfört med 154,0 MSEK för föregående år. EBITDA var 10,8 MSEK jämfört med 17,2 MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 7,6 procent (11,2). Capacent föreslår en utdelning om 3,0 SEK (6,0) per aktie motsvarande totalt 8,1 MSEK (13,2).

Oktober - December 2016

 • Omsättningen för perioden uppgick till 38,6 MSEK, en minskning med 16,9 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 4,4 MSEK (8,3)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,3 MSEK (8,1)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 3,9 MSEK (7,9)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,1 SEK (2,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,9 MSEK (14,9)

Januari - December 2016 

 • Omsättningen för perioden uppgick till 142,9 MSEK, en minskning med 7,2 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 10,8 MSEK (17,2)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 10,3 MSEK (16,7)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 10,6 MSEK (16,4)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 3,1 SEK (5,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 2,5 MSEK (20,1)
 • Föreslagen utdelning om totalt 3,0 SEK (6,0) per aktie

VD:s kommentar

2016 var ett år då vi inte nådde upp till våra finansiella mål. Avvikelsen är kopplad till årets andra halva i den svenska verksamheten där Q3 belastades av en långsam start efter sommaren och Q4 av ett klart sämre utfall av intäkter från prestationsbaserade kundavtal än året innan.

Den svenska konsultmarknaden hade fortsatt ett bra år 2016 och vi startade upp ett antal nya initiativ för att säkerställa vår fortsatta tillväxt. Vi har ökat insatserna på marknadsföring med syfte att lyfta Capacents externa profil. Vi har också satt större fokus på affärsutveckling till förmån för en starkare nykundsbearbetning på kort och lång sikt. Verksamheten i Finland som fått nytt ledarskap utvecklas positivt. Vi har förtydligat erbjudandet och fått flera nya kunder och långa åtaganden.

Under 2016 har kundlojaliteten mätt i intäkter från existerande kunder ökat från 2015 års redan höga nivå. Vi ser det som ett resultat av vårt fokus att leverera med hög kvalitet och på det okomplicerade sätt Capacent arbetar i sina projekt tillsammans med kunden. Detta är ett resultat av våra medarbetares fantastiska insatser.

Capacent avser att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Utöver integrationen av Occam Associates verksamhet i maj, ingick vi i början av februari 2017 avtal avseende förvärvet av Capacent Island (ehf). Detta förvärv är betydande för Capacent, som härigenom ökar antalet konsulter med 50% och uppnår en ny omsättningsnivå på över 200 MSEK. Capacent Island bidrar med ökad närvaro på den nordiska marknaden och kompletterar det befintliga erbjudandet med kompetens och bakgrund från bland annat offentlig sektor och HR consulting. Vi fortsätter att utvärdera möjligheter till ytterligare förvärv.

Sammanfattningsvis ser vi med tillförsikt på 2017 och att underlaget vi har i vår kundbas, våra medarbetare, vårt kundlöfte och de aktiviteter vi initierat tar oss till det lönsamma tillväxtspår vi vill vara på.

Edvard Björkenheim
Koncernchef och Vd

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Förvärv av Capacent ehf på Island
Den 2 februari 2017 träffade Capacent avtal om att förvärva 62,5 procent av management konsultföretaget Capacent ehf ("Capacent Island"). Förvärvet slutfördes den 10 februari 2017 och samtidigt beslutades om en apportemission relaterad till förvärvet.

Den initiala köpeskillingen beräknas till 9,25 MSEK med en möjlig tilläggsköpeskilling om två år på maximalt 15,3 MSEK (vid valutakurs SEK/ISK om 0,0786). Tilläggsköpeskillingen är baserad på EBITDA utvecklingen 2017 och 2018 korrigerat för initial köpeskilling. Den totala köpeskillingen kan maximalt uppgå till motsvarande ca fem gånger EBITDA.

Förvärvet betalas i två omgångar. Den initiala köpeskillingen betalas med 5,89 MSEK kontant och 3,36 MSEK i form av apportemission. Kontantlikviden kommer att återinvesteras (justerat för skatt) i aktier i Capacent. Tilläggsköpeskillingen kan betalas kontant eller genom emission av nya aktier beroende på vilket som bedöms mest fördelaktigt för Capacent. Förvärvsanalys har ännu inte färdigställts.

Förvärvet av Capacent Island är i linje med den strategi Capacent har, det vill säga att växa organiskt och genom förvärv. Capacent Island bidrar med en ökad närvaro på den nordiska marknaden och kompletterar det befintliga erbjudandet med kompetens och bakgrund från bland annat offentlig sektor och HR consulting. Bolagets har tidigare tillhört samma koncern som Capacent, därav det gemensamma bolagsnamnet.

Under 2016 omsatte Capacent Island drygt 60 MSEK och genererade en EBITDA om -1,1 MSEK. Förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens resultat per aktie senast under 2018.

Capacent Island är en av de ledande konsultbyråerna på Island med 50 anställda. Primärt fokus är inom strategi, finans, IT, operations management och rekrytering. Bland Capacent Islands kunder hittar man flera av de större isländska företagen inom den privata och offentliga sektorn, kommuner och institutioner. Bolaget ägdes innan förvärvet av anställda och tidigare anställda, vilka har kvar ett ägande om 37,5 procent efter förvärvet.

Beslut om nyemission
Styrelsen beslutade den 10 februari 2017 om att emittera 72 000 stycken nya aktier kopplat till förvärvet av Capacent ehf, Island. Beslutet var bemyndigat av årsstämman. Teckningskursen uppgick till 46,65 SEK per aktie.

För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 2,7 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget och antalet utestående aktier går från 2 643 600 till 2 715 600 aktier. Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 14 400 SEK, från 528 720 SEK till 543 120 SEK och ökar antalet röster från 2 643 600 till 2 715 600 röster.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2017-02-23

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
[email protected]
+46 70 750 08 63

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: [email protected]

Kort om Capacent Holding AB (publ): Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat. Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08.35 CET.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34