REGMAR

Capacent Holding AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2020.

Oktober - december 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 53,8 MSEK, en ökning med 0,5 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 8,6 MSEK (3,4).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till 8,9 MSEK (3,1).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,6 SEK (0,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9,5 MSEK (11,1).

Januari - december 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 186,9 MSEK, en ökning med 2,1 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -15,2 MSEK (5,6). Rörelseresultat från kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, främst bestående av nedskrivning av goodwill, uppgick till 13,1 MSEK (5,6).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -15,5 MSEK (4,4).
 • Resultat per aktie för perioden från kvarvarande verksamheter uppgick till 3,5 SEK (1,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 42,7 MSEK (2,7).
 • Föreslagen utdelning om totalt 3,5 SEK (0,0) per aktie.

Capacents fjärde kvartal - avslutar året starkt och föreslår utdelning om 3,5 SEK per aktie

Idag presenterar Capacent årets fjärde kvartalsrapport. I rapporten kan man läsa att verksamheten inom Management Consulting levererar en rörelsemarginal på 24%.

Edvard Björkenheim, VD på Capacent, kommenterar kvartalet:

- I Sverige har verksamheten i Management Consulting haft en hög efterfrågan. Verksamheten är mer kundcentrerade än tidigare och har levererat flera lönsamhets- och kassaflödesförbättrande projekt samtidigt som vi har flera långa uppdrag inom vårt erbjudande riktat mot kundernas ekonomifunktioner.

- Den finska verksamheten gjorde sitt bästa kvartal för året både gällande omsättning och resultat. Projektportföljen bestod av stora rörelsekapitalsprojekt samt uppdrag med fokus på prissättning och kundlönsamhet, där vi bland annat utvecklar ett verktyg i samarbete med en teknikkonsult.

Executive Search och Interim Management verksamheterna levererar positiva resultat under perioden och helåret. Edvard fortsätter:

- Detta ska ses som ett styrkebesked givet den utmanande marknad som präglat året. Vi förväntar oss dock mer av dessa verksamheter och bedömer att de kommer visa bra lönsamhet framgent då efterfrågan normaliseras och vi kan utnyttja de synergier som finns mellan bolagen i koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 80 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: http://investor.capacent.se/finansiella-rapporter/


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34