Capacent Holding AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2018

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2018.

Oktober - december 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 78,0 MSEK (67,3), en ökning med 15,9 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA exklusive omvärdering av tilläggsköpeskilling uppgick för perioden uppgick till 8,8 MSEK (10,4). EBITDA för perioden uppgick till 18,3 MSEK (16,1).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 8,1 MSEK (10,4).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 7,7 MSEK (10,2).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,0 SEK (2,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 19,3 MSEK (9,1).

Januari - december 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 263,8 MSEK (200,4), en ökning med 31,7 procent jämfört med samma period föregående år. Om Capacent Island ingått i koncernen under hela 2017 skulle ökningen ha uppgått till 26,8 procent.
 • EBITDA exklusive omvärdering av tilläggsköpeskilling uppgick för perioden uppgick till 21,0 MSEK (7,2). EBITDA för perioden uppgick till 30,5 MSEK (12,9).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 17,9 MSEK (5,9).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 16,7 MSEK (5,0).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 4,2 SEK (1,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 22,4 MSEK (9,6).
 • Föreslagen utdelning om totalt 3,0 SEK (1,0) per aktie

VD:s kommentar: 

Capacent redovisar i det sista kvartalet 2018 den högsta omsättningen i ett kvartal någonsin i vår historia, en ökning på 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten för helåret 2018 uppgår till över 30% samtidigt som vi närmar oss våra finansiella mål gällande lönsamheten. Alla segmenten har bidragit med en ökad omsättning och förbättrad lönsamhet.

Inom vår kärnverksamhet, Management Consulting, ser vi en ökad efterfrågan på våra tjänster inom Working Capital Management där vi har en ledande position i Norden. Vi befinner oss i en tillväxtfas inom vårt erbjudande inom Pricing och vi framskrider enligt plan mot vår ambition att bli marknadsledande även inom detta område. Att ha erbjudanden där vi är marknadsledande endera lokalt eller på nordisk nivå ser vi som en nyckel till kontinuerlig tillväxt och goda marginaler.

I den svenska verksamheten har den ledningsstruktur vi etablerade i början av året nu varit verksam i ett år och fungerar bra. Vi har varit framgångsrika i vår rekrytering och tog under hösten emot den största kullen någonsin i vårt analytikerprogram, där vi rekryterar nyutexaminerade talanger. Parallellt med det har vi även rekryterat mera erfarna kollegor som snabbt kommit igång med både erbjudandeutveckling, försäljning och leverans.

Både koncernens och det svenska resultatet belastas av förhöjda kostnader inom ekonomifunktionen som en följd av ett omstruktureringsarbete som färdigställdes under året.

Capacent Finland uppvisar ett starkt 2018. En positiv utveckling av verksamheten förstärks av att flera av projekten har haft en resultatbaserad ersättningsmodell, där vår ersättning är kopplad till det värde vi skapar tillsammans med kunden. Antalet medarbetare har ökat betydligt under året.

I december ökade vi vår investering i den isländska verksamheten med 4 procentenheter, en verksamhet som vi förvärvade 62,5 procent av under 2017. Vår position på den isländska marknaden har stärkts och vi upplever en ökad efterfrågan på våra tjänster, främst inom Business Analytics, strategiuppdrag och rekrytering. Den isländska verksamheten bidrog positivt till vinst per aktie vilket var vårt första kommunicerade mål med förvärvet.

Under 2018 etablerades dotterbolaget Capasearch, som kompletterar Capacent med sitt erbjudande med kvalificerad rekrytering på den svenska marknaden. Capasearch har fått en bra start med flera uppdrag, både genom Capacentnätverket men också via nya kunder. Vår plattform har givit det nystartade bolaget möjlighet att snabbt etablera sig genom att få tillgång till befintlig infrastruktur och tydliga marknadsmässiga synergier med vår kärnverksamhet.

Dividuals affärsmodell bygger på ett externt nätverk av konsulter och samarbetspartners. Verksamheten har vuxit och är nu lönsam. Vi kommer att se över och justera affärsmodellen så vi bättre kan nå synergier med Capacents erbjudande under 2019.

Vi har ett år av organisk tillväxt bakom oss. Lönsamheten har ökat, men vi har inte nått våra målnivåer på 10% EBITDA. En hög lönsamhet inom kärnaffären är en förutsättning för att kunna ge förväntad avkastning och skapa möjligheter för att expandera verksamheten både erbjudandemässigt och geografiskt. Vi kommer fortsätta driva lönsamhetsökande aktiviteter och att öka resultat per aktie.

Edvard Björkenheim
Koncernchef och VD

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2019
kl. 08.35 CET.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34