Pressmeddelande avseende Riktad Emission i Vaneo Capital AB (publ) 556989-6276

Erbjudandet
Syftet med erbjudandet är att öka Vaneo Capital AB:s kapitalbas för att kunna genomföra investeringar som bereder vinst åt Bolagets aktieägare. Ambitionen är att vara en aktiv ägarpartner i de bolag vi investerar i genom att bidra med strategisk vägledning på styrelsenivå. Erbjudandet riktar sig till allmänheten utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och omfattar 400 000 stycken nyemitterade B-aktier i Vaneo Capital AB. Nedan följer sammanfattande detaljer för erbjudandet.

Aktien: Vaneo Capital AB hade per den 1 september 2018 sammanlagt 301 250 aktier varav 1250 A-aktier samt 300 000 B-aktier

Teckningsperiod: Från och med 12 september 2018 till och med 12 december 2018. Erbjudandet kan avbrytas tidigare i det fall emissionen skulle bli fulltecknad. Sista likviddag är två bankdagar efter det att emissionen stängts.

Teckningskurs: I intervallet 28 till 34 SEK per aktie.

Poststorlek: Minsta post är aktier motsvarande 100 000 SEK därefter poster på aktier motsvarande 10 000 SEK. Antal aktier som tilldelas bestäms efter emissionens stängning efter aktuellt substansvärde.

Inbetalning: Bolaget tillhanda senast den 14 december 2018

Totalt antal aktier till salu: 400 000 B-aktier. ISIN-kod för B-aktien är SE0010102665. Teckningskurs 28 till 34 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning räknat i nytt kapital: 11 200 000 SEK dock högst 13 600 000 SEK. Inget courtage utgår.

Om Bolaget
Vaneo Capital AB ("Bolaget") är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer 556989-6276 och säte i Stockholms län. Bolaget verkar för att bereda vinst åt dess aktieägare. Bolaget skall med aktieägarnas intressen i fokus investera i bolag vars aktier genererar avkastning i syfte att bereda vinst åt Vaneo Capital AB:s aktieägare.

Fullständig information avseende Emissionen finns att tillgå i den av Bolagets styrelse sammanfattande Investeringsmemorandum som också kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.vaneocapital.com. Den administrativa delen av emissionen som till exempel leveransen av aktier till Euroclear kommer att skötas av Avanza Bank.

Vid frågor maila till [email protected]
Alternativt ring till Styrelseordförande Björn Falk på telefon +44 7780 231 231.


Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat