REG

Pressmeddelande avseende Riktad Emission i Vaneo Capital AB (publ) 556989-6276

Erbjudandet

Syftet med erbjudandet är att öka Vaneo Capital AB:s kapitalbas för att kunna genomföra investeringar som bereder vinst åt Bolagets aktieägare. Erbjudandet gäller nyemitterade B-aktier i Vaneo Capital AB. Nedan följer sammanfattande detaljer för erbjudandet.

Aktien:

Vaneo Capital AB hade per den 6 april 2020 sammanlagt 1 709 611 aktier varav 2910 A-aktier samt 79 500 B-aktier under registrering på Bolagsverket.

Teckningsperiod:

Från och med 15 april 2020 till och med 15 maj 2020. Erbjudandet kan avbrytas tidigare i det fall emissionen skulle bli fulltecknad. Sista likviddag för sen anmälan för köp av aktier är två bankdagar efter det att emissionen stängts.

Teckningskurs:

30 SEK per aktie.

Poststorlek:

Minsta post är 3500 aktier motsvarande

105 000 SEK därefter poster på 100 aktier motsvarande 3000 SEK.

Inbetalning:

Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2020. Detta gäller endast vid sen teckning av aktier.

Totalt antal aktier till salu:

100 000 B-aktier. ISIN-kod för B-aktien är SE0010102665. Teckningskurs 30 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning räknat i nytt kapital:

Högst 3 000 000 SEK. Inget courtage utgår.

Vid frågor maila till [email protected]

Alternativt ring till Styrelseordförande Björn Falk på telefon +44 7780 231 231.

Om Bolaget

Vaneo Capital AB ("Bolaget") är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer 556989-6276 och säte i Stockholms län. Bolaget verkar för att bereda vinst åt dess aktieägare. Bolaget skall med aktieägarnas intressen i fokus investera i bolag vars aktier genererar avkastning i syfte att bereda vinst åt Vaneo Capital AB:s aktieägare.

Fullständig information avseende Emissionen finns att tillgå i den av Bolagets styrelse sammanfattande Investeringsmemorandum som också kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.vaneocapital.com. Den administrativa delen av emissionen som till exempel leveransen av aktier till Euroclear kommer att skötas av Avanza Bank.


Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat