Pressmeddelande avseende Riktad Emission i Vaneo Capital AB (publ) 556989-6276

Erbjudandet

Syftet med erbjudandet är att öka Vaneo Capital AB:s kapitalbas för att kunna genomföra investeringar som bereder vinst åt Bolagets aktieägare. Erbjudandet gäller nyemitterade B-aktier i Vaneo Capital AB. Nedan följer sammanfattande detaljer för erbjudandet.

Aktien:

Vaneo Capital AB hade per den 12 september 2019 sammanlagt 545 914  aktier varav 1250 A-aktier och  544 664 B-aktier samt 110 450 B-aktier under registrering hos Bolagsverket.

Teckningsperiod:

Från och med 23 september 2019 till och med 29 november 2019. Erbjudandet kan avbrytas tidigare i det fall emissionen skulle bli fulltecknad. Sista likviddag för sen anmälan för köp av aktier är två bankdagar efter det att emissionen stängts.

Teckningskurs:

29 SEK per aktie.

Poststorlek:

Minsta post är 3450 aktier motsvarande 100 050 SEK därefter poster på 100 aktier motsvarande 2900 SEK.

Inbetalning: Bolaget tillhanda senast den 3 december. Detta gäller endast vid sen teckning av aktier.
Totalt antal aktier till salu:

400 000 B-aktier. ISIN-kod för B-aktien är SE0010102665. Teckningskurs 29 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning räknat i nytt kapital:

Högst 11 600 000 SEK. Inget courtage utgår.

Vid frågor maila till [email protected] 

Alternativt ring till Styrelseordförande Björn Falk på telefon +44 7780 231 231.

Om Bolaget

Vaneo Capital AB ("Bolaget") är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer 556989-6276 och säte i Stockholms län. Bolaget verkar för att bereda vinst åt dess aktieägare. Bolaget skall med aktieägarnas intressen i fokus investera i bolag vars aktier genererar avkastning i syfte att bereda vinst åt Vaneo Capital AB:s aktieägare.

Fullständig information avseende Emissionen finns att tillgå i den av Bolagets styrelse sammanfattande Investeringsmemorandum som också kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.vaneocapital.com. Den administrativa delen av emissionen som till exempel leveransen av aktier till Euroclear kommer att skötas av Avanza Bank.


Om Vaneo Capital

Webbplats
https://vaneocapital.com/
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat