REG

Kommuniké från ordinarie årsstämma den 9 juni 2021

Ordinarie årsstämma hölls i Vaneo Capital AB (publ) i bolagets lokal på Kungsgatan 48 i Stockholm, varvid stämman beslutade om följande.

  • Att fastställa och godkänna den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen. Beslutet var inte enhälligt.
  • Att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet var inte enhälligt.
  • Att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelse samt verkställande direktör. Beslutet var enhälligt.
  • Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.
  • Till styrelse fram till nästa årsstämma omvaldes Björn Falk samt Josef Bari. Som nya i styrelsen valdes Mats Caneman samt Anders Jemt.
  • Att entlediga Johan Kaijser som revisor samt att välja Moore Allegretto AB som revisionsbyrå och Lars-Erik Engberg som huvudansvarig revisor.
  • Stämman bemyndigade styrelsen att genomföra en nyemission/er om maximalt 1 200 000 B-aktier motsvarande 12 000 000 kronor till kvotvärdet 10 kronor per aktie under tiden fram till nästa årsstämma.

Protokoll från årsstämman samt årsredovisningen i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vaneocapital.com

Stockholm den 10 juni 2021

Styrelsen i Vaneo Capital AB (publ)

Frågor avseende denna stämmokommuniké besvaras av Björn Falk, styrelseordförande på telefon +44 7780 231 231 eller +44 20 3405 4949 alternativt via mail på [email protected].


Om Vaneo Capital

Webbplats
https://vaneocapital.com/
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat