Kommuniké från ordinarie årsstämma den 3 maj 2017

Ordinarie årsstämma hölls i Vaneo Capital AB (publ) i bolagets lokal på Kungsgatan 48 i Stockholm, varvid stämman beslutade om följande.

  • Att fastställa och godkänna den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
  • Att disponera ansamlad förlust i enlighet med styrelsens förslag.
  • Att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelse samt verkställande direktör. Revisorn hade dock avstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna beroende på en större förlust i bolagets portfölj då bolaget 2014 investerade i ett Hong-Kong baserat bolag där styrelseledamoten Björn Falk äger en mindre del. Bolaget har under 2016 skrivit ner investeringen till nominellt värde.
  • Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.
  • Till styrelse fram till nästa årsstämma omvaldes Björn Falk, Josef Bari samt Haig Damirijan. Till revisor omvaldes Johan Kaijser.
  • Att genomföra en split av bolagets aktie till 1:25, det vill säga att man får 25 aktier för varje gammal aktie man har.
  • Att ändra aktiens kvotvärde till 10 kronor per aktie.
  • Att ändra bolagsordning beroende på split av aktien samt ändring av kvotvärde.
  • Stämman bemyndigade styrelsen att genomföra en nyemission om maximalt 6 000 000 kronor (600 000 aktier) under tiden fram till nästa årsstämma.

Alla stämmobeslut fattades enhälligt.

Protokoll från årsstämman finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vaneo.se

Stockholm den 15 maj 2017 

Styrelsen i Vaneo Capital AB (publ) 

Frågor avseende denna stämmokommuniké besvaras av Björn Falk, styrelseordförande på telefon +44 7780 231 231.


Om Vaneo Capital

Webbplats
https://vaneocapital.com/
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat