REG

Kommuniké från ordinarie årsstämma den 10 juni 2020

Ordinarie årsstämma hölls i Vaneo Capital AB (publ) i bolagets lokal på Kungsgatan 48 i Stockholm, varvid stämman beslutade om följande.

  • Att fastställa och godkänna den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
  • Att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.
  • Att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelse samt verkställande direktör.
  • Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.
  • Till styrelse fram till nästa årsstämma omvaldes Björn Falk, Josef Bari samt att Jan-Olof Bodén. Till revisor omvaldes Johan Kaijser.
  • Ändring av bolagsordning. Höjning av antalet aktier i bolaget till lägst 1 500 000 (nuvarande 500 000) och högst 6 000 000 (nuvarande 2 000 000) aktier samt aktiekapitalet till lägst 15 000 000 (nuvarande 5 000 000) kronor och högst 60 000 000 (nuvarande 20 000 000) kronor.
  • Stämman bemyndigade styrelsen att genomföra en nyemission/er om maximalt 1 200 000 B-aktier motsvarande 12 000 000 kronor till kvotvärdet 10 kronor per aktie under tiden fram till nästa årsstämma.

Alla stämmobeslut fattades enhälligt.

Protokoll från årsstämman samt årsredovisningen i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vaneocapital.com

Stockholm den 10 juni 2020

Styrelsen i Vaneo Capital AB (publ)

Frågor avseende denna stämmokommuniké besvaras av Björn Falk, styrelseordförande på telefon +44 7780 231 231 eller via mail på [email protected]


Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat