Kommuniké från den fortsatta årsstämman den 8 augusti 2022

Den avslutande delen på den ordinarie årsstämman för Vaneo Capital AB hölls på Elite Hotel Tower i Solna, varvid stämman beslutade om följande.

  • Att fastställa och godkänna den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
  • Att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.
  • Att ej bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelse samt verkställande direktör. Beslutet var ej enhälligt. Röstetal 48 900 nedlagda röster, 709 090 var för samt 878 619 var emot ansvarsfrihet. Stämman avvek från Revisor Lars-Erik Engberg förslag om ansvarsfrihet för styrelse samt VD
  • Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 240 000 kronor till styrelseordförande och 40 000 kronor var till övriga styrelseledamöter per år. Arvode till revisor skall utgå med belopp enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
  • Till styrelse fram till nästa årsstämma valdes Claude D Zacharias till ny ordförande. Rolf Lundgren, Lars Brissman, Ric Sällsten samt Ann-Sophi Lestrup valdes till ordinarie ledamöter. Röstetal 653 380 röstade för den sittande styrelsen samt 983 229 röstade för nya styrelsen.
  • Till revisionsbyrå omvaldes Moore Allegretto AB och Lars-Erik Engberg omvaldes som huvudansvarig revisor.
  • Stämman bemyndigade styrelsen att genomföra en nyemission/er om maximalt 1 200 000 B-aktier motsvarande 12 000 000 kronor till kvotvärdet 10 kronor per aktie under tiden fram till nästa årsstämma.

Protokoll från årsstämman samt årsredovisningen i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vaneocapital.com 

Stockholm den 8 augusti 2022

Styrelsen i Vaneo Capital AB (publ)

Frågor avseende denna stämmokommuniké besvaras av Claude D Zacharias, styrelseordförande via mail på [email protected].


Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat