Kallelse till extra bolagsstämma i Vaneo Capital

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till en extra bolagsstämma tisdagen den 6 mars 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 februari 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 1 mars 2018 kl. 15.00. Anmälan ska ske skriftligen till Vaneo Capital AB, Box 28, 101 20 Stockholm, eller via email till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer under dagtid, namn på eventuella biträden och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 28 februari 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Byte av styrelseledamot
  7. Stämman avslutas

Förslag till beslut
Punkt 6. Val av ny styrelseledamot. Haig Damirjian har valt att avgå som styrelseledamot i Vaneo Capital AB på grund av personliga skäl. Som förslag till ersättare föreslås Mats Rundgren född 1951. Mats föreslås att tas in som extern ledamot. Mats är också aktieägare i Vaneo Capital AB.

Stämman avslutas med lättare måltid och dryck.

VANEO CAPITAL AB
BOX 28, SE-101 20 STOCKHOLM, SWEDEN
TEL: +46 (0)8 400 275 10, FAX: +46 (0)73 527 66 80, MAIL: [email protected]
ORG. NR: 556892-8328


Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat