Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneocapital.com

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 maj 2022, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 5 maj 2022 kl. 15.00. Anmälan ska ske skriftligen till Vaneo Capital AB, Box 28, 101 20 Stockholm, eller via email till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer under dagtid, namn på eventuella biträden och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 4 maj 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1.  Val av ordförande vid stämman
 2. Val av protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Genomgång av investeringsportföljen
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut om:
  A) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  B) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  C) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
 11. Val av styrelse och revisor.
 12. Bemyndigande av stämman att fram till nästa årsstämma emittera 1 200 000 Baktier motsvarande 12 000 000 kronor till kvotvärdet 10 kronor per aktie
 13. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 14. Övriga frågor
 15. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 9B. Styrelsen föreslår en utdelning på 30 öre per aktie, såväl A som B-aktier

Punkt 10. Förslag på arvode till styrelseledamöter på 40 000 kronor per år och ledamot. Sedvanlig löpande räkning till Moore Allegretto AB och Lars-Erik Engberg som huvudansvarig revisor

Punkt 11. Val av styrelse föreslås omval av styrelseledamöterna Björn Falk, Josef Bari, Mats Caneman samt Anders Jemt. Styrelsen föreslår också att utöka styrelsen med en ledamot till fem ledamöter som är det maximala enligt nuvarande bolagsordning.

Omval av revisionsbyrå Moore Allegretto AB och Lars-Erik Engberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 12. Bemyndiga styrelsen att under räkenskapsåret nyemittera maximalt 1 200 000 B-aktier motsvarande 12 000 000 kronor i kvotvärde.

Efter stämmans avslutning erbjuds en lättare måltid med dryck.

Styrelsen i Vaneo Capital AB


Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat