Pressmeddelande avseende halvårsrapport för Vaneo Capital AB avseende januari-juni 2022.

Siffror anges i tkr om inget annat anges. Siffrorna inom parentes avser januari till och med juni 2021

Resultaträkning:

 • Omsättning 0 (0) Inga köp eller försäljningar av aktier under 2022
 • Totala kostnader -928 (-689)
 • Rörelseresultat -928 (-689)
 • Ränteintäkter 1,932 (1,696)
 • Valutakursvinst 74 (217)
 • Valutakursförlust 0 (0)
 • Summering av finansiella poster 1,986 (1,910)
 • Resultat efter finansiella poster 1,058 (1,221)
 • Årets skattekostnad -167 (-193)
 • Resultat efter skatt och avsättning till periodiseringsfond 622 (717)

Balansräkning:

 • Finansiella anläggningstillgångar 58,900 (55,400)
 • Omsättningstillgångar 17,727 (10,582)
 • Summering av tillgångar 80,717 (69,781)
 • Summering eget kapital 77,756 (68,039)
 • Summering skulder och eget kapital 80,717 (69,781)

Nyckeltal:

 • Resultat efter finansiella poster 1,058 (1,221)
 • Soliditet % 98,13 (98,85)
 • Eget kapital per aktie i kronor 32,94 (32,18)
 • Avkastning på eget kapital 0,80 (1,05)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 0,26 (0,33)
 • Balansomslutning 80,717 (69,781)

Väsentliga händelser under och efter första halvåret 2022.

Vaneo Capital AB påbörjade diskussioner med NGM i slutet av 2021 för en notering på deras Nordic SME börs och planerade därmed att lämna OTC-listan Bequoted där bolaget varit listat sedan 2017. Efter diskussioner med NGM var tanken att processen skulle påbörjas i början av 2022. Dock blev det ett avbrott i processen då en minoritetsgrupp bland aktieägarna önskade att genomföra en granskning av bolaget. Denna påbörjades i februari och var klar i början av juni månad. Av denna anledning framflyttades den ordinarie årsstämman till den 16 juni mot planerat den 12 maj. Denna stämma hann dock aldrig att avslutas utan den förlängdes och fortsatte den 8 augusti. På denna stämma valdes en helt ny styrelse och det är idag inte helt klart om denna styrelse kommer att fortsätta noteringsprocessen. Till ny ordförande valdes Claude D Zacharias.

Claude D Zacharias vill förtydliga enligt följande här nedan.

Den nya styrelsen valdes på den fortsatta bolagsstämman den 8 augusti 2022. Med hänvisning härtill reserverar sig styrelsen för eventuella justeringar av halvårsbokslutet - senast i samband med årsbokslutet för 2022.

Finansiell kalender för Vaneo Capital AB 556892-8328 för 2022-2023.

 • Bokslutskommuniké den 24 februari 2022 avseende räkenskapsåret 2021
 • Årsstämma den 16 juni 2022. Flyttad från den 12 maj 2022
 • Halvårsrapport den 26 augusti 2022 avseende januari-juni 2022
 • Bokslutskommuniké den 24 februari 2023 avseende räkenskapsåret 2022
 • Årsstämma den 17 maj 2023

Vid frågor kontakta styrelseordförande Claude D Zacharias på telefon 070-1937600 eller på mail [email protected] 

Vaneo Capital AB
Box 28, SE-101 20 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)8 400 275 10, Fax: +46 (0)73 527 66 80,
Mail: [email protected]
www.vaneocapital.com 


Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat