Pressmeddelande avseende halvårsrapport för Vaneo Capital AB avseende januari-juni 2019

Siffror anges i tkr om inget annat anges

  • Resultat efter finansiella poster 670 (233)
  • Externa kostnader under perioden 216 (108) En ökning av kostnaderna som beror på att bolaget under hösten 2018 etablerade ett nytt kontor i London.
  • Orealiserad värdeförändring av aktieportföljen 274 (-57)
  • Resultat från finansiella anläggningstillgångar 426 (355)
  • Resultat efter skatt och finansiella poster 670 (233)
  • Soliditet % 99,16 (99,63)
  • Eget kapital per aktie i kronor 30,84 (30,66)
  • Avkastning på eget kapital 3,98 (2,52)
  • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 2,22 (0,77)

(Beräknat på 301 250 aktier efter split 2017)

Väsentliga händelser under första halvåret 2019:

  • Etablering i London under hösten 2018 för att nå potentiella investerare i Storbritannien har fortsatt under 2019. En samarbete med den Svenska Handelskammaren i London har inletts för att kunna nå ut till de svenskar och skandinaver som är bosatta i Storbritannien.

Vid förfrågningar var vänlig kontakta Björn Falk, styrelseordförande på telefon

+44 7780 231 231, alternativt +44 20 3405 4949 eller via mail [email protected] 


Om Vaneo Capital

Webbplats
https://vaneocapital.com/
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat