REG

Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2020.

Under 2019 beslutades det att en fusion mellan Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB skulle genomföras. Denna fusion registrerades hos bolagsverket den 7 februari 2020. Vaneo Capital II AB hade innan fusionen 1.106.400 aktier i bolaget. Dessa aktier kommer att ge alla aktieägare i Vaneo Capital II AB 0.83 aktier för varje aktie vilket innebär att 918 312 nya aktier kommer att tillföras i Vaneo Capital AB. I slutet av året fanns det totalt 1 975 512 aktier i Vaneo Capital AB varav 2 910 stycken A-aktier. I detta antal inkluderas 74 181 B-aktier i en pågående emission.

Resultatet för Vaneo Capital AB uppgick 2020 till 2 002 000 kronor efter finansiella poster samt 1 180 000 kronor efter skatt och bokslutsdispositioner.

Siffror anges i tkr om inget annat anges (Inga aktieköp eller aktieförsäljningar har skett under 2020)

Resultaträkning:

 • Omsättning 0 (5,389)
 • Totala kostnader -407 (-4,794)
 • Rörelseresultat -407 (595)
 • Orealiserad värdeförändring i portföljen 0 (0)
 • Summering av finansiella poster 2,409 (486)
 • Resultat efter finansiella poster 2,002 (1,081)

Balansräkning:

 • Finansiella anläggningstillgångar 52,800 (13,900)
 • Omsättningstillgångar 10,707 (9022)
 • Summering eget kapital 62,109 (22,871)
 • Summering skulder och eget kapital 63,507 (22,922)

Nyckeltal:

 • Soliditet % 97,80 (99,78)
 • Eget kapital per aktie i kronor 31,79 (30,73)
 • Avkastning på eget kapital %: 3,01 (4,66)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 0,95 (1,43)
  (beräknat på 1 975 512 A- och B-aktier)

Väsentliga händelser under 2020:

 • Genom nyemissioner samt fusionen med Vaneo Capital II AB har aktiekapitalet ökat från 7 442 490 kronor till 19 775 120 kronor
 • Beslut om att fusionera ihop Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB. Detta för att öka kapitalbasen och aktieägarspridningen i Vaneo Capital AB. Fusionen registrerades den 7 februari 2020.
 • Beslut om att vikta om portföljen från aktier till en övervikt i räntebärande värdepapper

Bolagets totala portfölj utvecklades under 2020 med 5,23%. Under 2020 har portföljen över tiden viktats om från aktier till mer räntebärande värdepapper. Den räntebärande delen genererar på årsbasis en avkastning på cirka 6.5%.

Under 2020 har portföljen i Vaneo Capital AB utvecklats med 5,23% jämfört med OMX30 som under samma tid ökat med knappt 6%.

Finansiell kalender för Vaneo Capital AB 556892-8328 för 2021-2022.

Bokslutskommuniké den 26 februari 2021 avseende räkenskapsåret 2020
Årsstämma den 6 maj 2021
Halvårsrapport den 26 augusti 2021 avseende januari-juni 2021
Bokslutskommuniké den 24 februari 2022 avseende räkenskapsåret 2021
Årsstämma den 12 maj 2022

Vid förfrågningar var vänlig kontakta Björn Falk, styrelseordförande på telefon

+44 7780 231 231 eller +44 20 3405 4949 alternativt via mail till [email protected]


Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat