Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2018.

 Siffror anges i tkr om inget annat anges

Resultaträkning:

 • Rörelseresultat -245 (-388)

 • Orealiserad värdeförändring i portföljen -545 (475)

 • Summering av finansiella poster 140 (714)

 • Resultat efter finansiella poster -105 (326)

Balansräkning:

 • Finansiella anläggningstillgångar 5423 (7610)

 • Omsättningstillgångar 5734 (1441)

 • Summering eget kapital 8898 (9003)

 • Summering skulder och eget kapital 11,158 (9051)

Nyckeltal:

 • Soliditet % 79,74 (99,47)

 • Eget kapital per aktie i kronor 29,54 (29,89)

 • Avkastning på eget kapital %: -1,18 (3,62)

 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: -0,35 (1,08)
  (Beräknat på 301 250 aktier)

Väsentliga händelser under 2018:

 • Ändring av innehavet i portföljen med början under sommaren då det viktades om från aktier till räntebärande innehav. Aktieinnehavet består efter ändringen till knappt 50%

 • Öppning av ett servicekontor i London. Syftet är att locka framförallt skandinaver bosatta i Storbritannien till att investera i Vaneo Capital

 • Påbörjade en nyemission under senare delen av hösten för att öka bolagets kapitalbas för investeringar

Bolagets portfölj utvecklades under 2018 med 4,2% jämfört med det svenska storbolagsindexet OMX30 som backade med drygt 10% under samma tid. Vaneo Capital har flera bolag i sin portfölj som ingår i OMX30 men skillnaden är att det även investeras i utländska större bolag. De länder som finns representerade i portföljen är förutom Sverige även länder inom eurozonen som till exempel Tyskland, Frankrike och Holland. I portföljen ingår också amerikanska bolag såväl som brittiska bolag. Ytterligare en förklaring är att bolaget i ett tidigt skede såg hotet om volatil höst vilket visade vara en rätt bedömning.

De största innehaven i portföljen är den amerikanska banken Citigroup på knappt 6,82%, Walt Disney 6,64%, E.ON 6,53% samt Astra på 6,39%.

Under de två första månaderna 2019 har aktiedelen i Vaneo Capital utvecklats drygt 20% jämfört med OMX30 som under samma tid ökat med drygt 12%. Den totala portföljen i Vaneo Capital har under 2019 ökat med drygt 6%.

Finansiell kalender för Vaneo Capital AB 556892-8328 för 2019-2020.

Bokslutskommuniké den 28 februari 2019
Årsstämma den 8 maj 2019
Halvårsrapport den 22 augusti 2019 avseende januari-juni 2019
Bokslutskommuniké den 28 februari 2020
Årsstämma den 6 maj 2020

2019-02-28

Vid förfrågningar var vänlig kontakta Björn Falk, styrelseordförande på telefon +44 7780 231 231 eller via mail [email protected]


Om Vaneo Capital

Webbplats
https://vaneocapital.com/
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat