Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2017.

Siffror anges i tkr om inget annat anges

 • Rörelseresultat -388 (-56)
 • Orealiserad värdeförändring i portföljen 475 (181)
 • Summering av finansiella poster 714 (213)
 • Resultat efter finansiella poster 326 (157)
 • Finansiella anläggningstillgångar 7610 (6998)
 • Omsättningstillgångar 1441 (1814)
 • Summering skulder och eget kapital 9051 (8813)

Nyckeltal:

 • Soliditet % 99,47 (98,46)
 • Eget kapital per aktie i kronor 29,89 (28,80)
 • Avkastning på eget kapital %: 3,62 (1,81)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 1,08 (0,52) (Beräknat på 301 250 aktier efter split)

Väsentliga händelser under 2017:

 • Listning på Bequoteds OTC lista
 • Split av aktien 25:1
 • Ändring av kvotvärdet från 1000 kr till 10 kr.
 • Ändring av aktiekapitalet från 12 050 000 kr bundet eget kapital till 3 012 500 i bundet eget kapital och förflyttning av 9 037 500 kr till ett fritt eget kapital.

Bolagets portfölj utvecklades under året med 8,6 % jämfört med det svenska storbolagsindexet OMX30 som utvecklades med 3,94 % under samma tid. Vaneo Capital har flera bolag i sin portfölj som ingår i OMX30 men skillnaden är att det även investeras i utländska större bolag. De länder som finns representerade i portföljen är förutom Sverige även länder inom eurozonen som till exempel Tyskland, Frankrike och Holland. I portföljen ingår också amerikanska bolag såväl som brittiska bolag.

De största innehaven i portföljen är den amerikanska banken Citigroup på knappt 8 %, Volvo på 6,6 % samt SEB på 6,5 %.

Finansiell kalender för Vaneo Capital för 2018-2019

Finansiell kalender för Vaneo Capital AB 556892-8328 för 2018-2019.

Bokslutskommuniké den 28 februari 2018
Årsstämma den 25 april 2018
Halvårsrapport den 22 augusti 2018 avseende januari-juni
Bokslutskommuniké den 28 februari 2019
Årsstämma den 24 april 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Vid förfrågningar var vänlig kontakta Björn Falk, styrelseordförande på telefon +44 7780 231 231 eller via mail [email protected]


Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat