REG

Valerum offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Valerum AB (publ) ("Valerum" eller "Bolaget") emitterade den 30 oktober 2020 seniora säkerställda obligationer om 710 000 000 SEK ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en ränta om STIBOR 3M + 4 procentenheter med ett slutligt förfall i april 2023.

Enligt villkoren för Obligationerna har Valerum åtagit sig att, inom tolv månader från emissionsdagen, notera Obligationerna på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett obligationsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.valerum.se, och Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli den 29 oktober 2021.

Stockholm den 22 oktober 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, VD

Telefon; 070 336 84 75

Mail; [email protected]

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021, kl. 13:00 CEST.

Om Valerum:

Valerum är ett dotterbolag till Oscar Properties Holding AB (publ) och bildades 2020 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheter.


Om Valerum

Prenumerera

Få löpande information från Valerum via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds ISIN-kod SE0015192190