Valerum AB (publ) delårsrapport Q1 2022

Valerum AB (publ)
559264-5385

Pressmeddelande den 31 maj 2022

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Finansiell översikt

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 27 090 tkr (105 251). Under perioden har orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet positivt med 4 468 tkr (147 611). Koncernens resultat uppgick till 7 113 tkr (89 190). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 19 182 tkr (12 412).

Delårsrapporten för Valerum AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Oscar Properties tillträdde den 30 december 2020 Valerum AB och därmed finns det inga jämförelsesiffror.

 Nyckeltal

Jan-mar 2022

Jul-dec 2021

Nettoomsättning, tkr

27 090

105 251

Orealiserade värdeförändringar fastigheter, tkr

4 468

147 611

Rörelseresultat, tkr

18 395

192 863

Periodens resultat, tkr

7 113

89 190

Förvaltningsfastigheter, tkr

1 526 083

1 526 083

Balansomslutning, tkr

1 677 823

1 640 578

Eget kapital, tkr

196 803

189 690

Likvida medel, tkr

19 182

12 412

Soliditet, %

12

12

 

 

 

 

 Information om publicering av finansiella rapporter

Valerum AB (publ) har för avsikt att publicera nästa rapport den 31 augusti 2022.

Stockholm den 31 maj 2022
Valerum AB (publ)

Per-Axel Sundström, vd

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 20:30 CET. 


Om Valerum

Prenumerera

Få löpande information från Valerum via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds ISIN-kod SE0015192190