REG

Helårsrapport 1 januari - 31 december

Finansiell översikt

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 105 251 tkr (-). Under perioden har orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 110 881 tkr (36 730). Koncernens resultat uppgick till 65 763 tkr (23 427). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12 412 tkr (29 806).

Oscar Properties tillträdde den 30 december 2020 Valerum AB och därmed finns det inga jämförelsesiffror.

Helårsrapporten för Valerum AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Nyckeltal

Jan-dec 2021

Jul-dec 2020

Nettoomsättning, tkr

105 251

0

Orealiserade värdeförändringar fastigheter, tkr

110 881

36 730

Rörelseresultat, tkr

156 143

36 720

Periodens resultat, tkr

65 763

23 427

Förvaltningsfastigheter, tkr

1 526 083

1 429 718

Balansomslutning, tkr

1 640 578

1 502 059

Eget kapital, tkr

189 690

123 927

Likvida medel, tkr

12 412

29 806

Soliditet, %

12

8

Information om publicering av finansiella rapporter

Valerum AB (publ) har för avsikt att publicera nästa rapport den 31 maj 2022.

Stockholm den 28 februari 2022

Valerum AB (publ)

Per-Axel Sundström, vd

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 15:00 CET.


Om Valerum

Prenumerera

Få löpande information från Valerum via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds ISIN-kod SE0015192190