REG

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Finansiell översikt

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 82 276 tkr (-). Under perioden har värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 50 941 tkr (36 730). Koncernens resultat uppgick till 45 712 tkr
(23 427). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12 398 tkr (29 806).

Delårsrapporten för Valerum AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Oscar Properties tillträdde den 30 december 2020 Valerum AB och därmed finns det inga jämförelsesiffror.

Nyckeltal

Jan-sep 2021

Jan-dec 2020

Nettoomsättning, tkr

82 276

0

Rörelseresultat, tkr

91 079

36 720

Periodens resultat, tkr

45 712

30 993

Förvaltningsfastigheter, tkr

1 493 828

1 429 718

Balansomslutning, tkr

1 612 753

1 502 058

Eget kapital, tkr

169 639

131 493

Likvida medel, tkr

12 398

29 806

Soliditet, %

11

8

Information om publicering av finansiella rapporter

Valerum AB (publ) har för avsikt att publicera nästa rapport den 28 februari 2022.

Stockholm den 25 november 2021
Valerum AB (publ)

Per-Axel Sundström, vd

Denna information är sådan information som Valerum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ("VpmL"). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021 kl. 18:00 CET.


Om Valerum

Prenumerera

Få löpande information från Valerum via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds ISIN-kod SE0015192190