REGMAR

Uppfinnaren 1 AB (publ) har lämnat ett meddelande angående inställd räntebetalning

Uppfinnaren 1 AB (publ) ("Bolaget") lämnar ett meddelande till innehavarna av Bolagets utestående 175 000 000 kronor förlagslån med ISIN SE0007278262 ("Obligationen") som ursprungligen emitterats av Bolaget den 7 juli 2015 i enlighet med obligationsvillkoren och vars obligationsvillkor därefter reviderats den 14 december 2017 ("Obligationsvillkoren").

Meddelandet har lämnats till varje part registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare av Obligationen enligt den av värdepapperscentralen tillhandahållna skuldboken den 29 juni 2020 ("Obligationsinnehavare").

Av meddelandet, som skickats till samtliga Obligationsinnehavare, framgår att Bolaget valt att ställa in den räntebetalning som ska ske på räntebetalningsdagen den 7 juli 2020 i enlighet med punkt 10.3 i Obligationsvillkoren.

30 juni 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, vd

Tel: +46(0)70-336 84 75

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Uppfinnaren 1 AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020, kl. 08.30.


Om Uppfinnaren

Prenumerera

Få löpande information från Uppfinnaren via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn UPPF-01 ISIN-kod SE0007278262