REGMAR

Uppfinnaren 1 AB (publ) erhåller obligationsinnehavares godkännande för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

Pressmeddelande 3 november 2021

Det skriftliga förfarandet som initierades genom kallelse den 8 oktober 2021 (det "Skriftliga Förfarandet"), avseende vissa ändringar i villkoren för Uppfinnaren 1 AB (publ) ("Bolaget") utestående eviga obligationslån med ISIN SE0007278262 ("Obligationerna"), har idag avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets förslag enligt det Skriftliga Förfarandet. Innehavarna har därmed godkänt villkorsändringarna som framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Villkorsändringarna trädde i kraft idag, kl. 15.00, i samband med att röstfristen löpte ut. De justerade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Villkorsändringarna framgår även i kallelserna till de Skriftliga Förfarandena, som är tillgängliga på Bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, CEO

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan som Uppfinnaren 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Per-Axel Sundströms försorg, för offentliggörande den 3 november 2021 kl. 16:00 CET.


Om Uppfinnaren

Prenumerera

Få löpande information från Uppfinnaren via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn UPPF-01 ISIN-kod SE0007278262