Uppfinnaren 1 AB (publ) publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 468 011 kr.
  • Per 30 juni uppgick eget kapital till 251 813 403 kr.
  • Skulderna uppgick till 66 623 330 kr och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 49 344 600 kr.
  • Bolagets soliditet var 79,08 %.

Övrig information

  • Jarl Rudin har under perioden tillträtt som VD.
  • Krister Karjalainen har under perioden tillträtt som styrelseledamot

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period.  Halvårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Kr 2019-01-01
- 2019-06-30
2018-01-01
-2018-06-30
2018-01-01
-2018-12-31
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat -517 836 -4 105 291 -9 306 419
Resultat efter fin poster  3 468 011  -102 061  -7 033 989
       
Uppgifter på balansdagen:      
Balansomslutning 318 436 733 594 765 770 319 635 559
Soliditet % 79,08 90,02 80,71

 

Information om publicering av finansiella rapporter

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 28 februari 2020.

Stockholm den 22 aug 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Jarl Rudin, VD, Uppfinnaren 1 AB (publ)
M +46 (0) 707 62 30 08

[email protected]

Denna information är sådan information som Uppfinnaren 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 aug 2019 kl. [08:30] CEST


Om Uppfinnaren

Prenumerera

Få löpande information från Uppfinnaren via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn UPPF-01 ISIN-kod SE0007278262