Uppfinnaren publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -102 061 kr.
  • Per 30 juni uppgick eget kapital till 535 402 322 kr.
  • Skulderna uppgick till 59 363 448 kr och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 42 773 838 kr.
  • Bolagets soliditet var 90,02%.

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period.

Halvårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Kr 2018-01-01 - 2018-06-30 2017-01-01 - 2017-06-30 2017-01-01 - 2016-12-31
Nettoomsättning 0 17 496 842 31 540 763
Rörelseresultat -4 105 291 293 480 633 158 986 616
Resultat efter fin poster  -102 061 289 766 778 146 645 454
Uppgifter på balansdagen:      
Balansomslutning 594 765 770 1 052 972 628 629 721 164
Soliditet %  90,02 41,70 85,87

Information om publicering av finansiella rapporter

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 8 februari 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 13 juli 2018

Uppfinnaren 1 AB (publ)
Navid Rostam, vd

Denna information är sådan information som Uppfinnaren 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08:30 CET.


Om Uppfinnaren

Prenumerera

Få löpande information från Uppfinnaren via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn UPPF-01 ISIN-kod SE0007278262