Uppfinnaren publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 289 766 778 kr.
  • Per 30 juni uppgick eget kapital till 439 110 115 kr.
  • Skulderna uppgick till 613 862 513 kr och bestod huvudsakligen av ett lån om 455 000 000 kr.
  • Bolagets soliditet var 41,70%.

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period.

Halvårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Kr 2017-01-01 - 2017-06-30 2016-01-01 - 2016-06-30 2016-01-01 - 2016-12-31
Nettoomsättning 17 496 842 16 045 245 33 232 344
Rörelseresultat 293 480 633 87 061 749 40 805 687
Resultat efter fin poster  289 766 778 74 261 401  33 606 877
Uppgifter på balansdagen:      
Balansomslutning 1 052 972 628 734 038 344 768 354 353
Soliditet %  41,70 30,30 28,96


Information om publicering av finansiella rapporter

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 9 februari 2018.

Stockholm den 14 juli 2017 

Uppfinnaren 1 AB (publ)
Navid Rostam, vd

Denna information är sådan information som Uppfinnaren 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 08:30 CET.


Om Uppfinnaren

Prenumerera

Få löpande information från Uppfinnaren via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn UPPF-01 ISIN-kod SE0007278262