REGMAR

Bolaget meddelar avsikt att genomföra nyemission av aktier och obligationsinnehavare initierar skriftligt förfarande under utestående obligationslån

Uppfinnaren 1 AB (publ) ("Bolaget") meddelar att Bolaget har framfört sin avsikt att besluta om en nyemission ("Nyemissionen") av aktier i enlighet med 13.1(c) i villkoren för Bolagets utestående eviga obligationslån med ISIN SE0007278262 ("Obligationerna" och "Obligationsvillkoren"). Enligt Obligationsvillkoren har innehavarna av Obligationerna ("Obligationsinnehavarna") åtagit sig att i Nyemissionen kvitta samtliga sina fordringar under Obligationerna mot nya aktier i Bolaget motsvarande 75 procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget per dagen för Nyemissionen. Ytterligare detaljer om Nyemissionen kommer att offentliggöras senare.

Bolaget meddelar även att en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavarna har initierat ett skriftlig förfarande ("Skriftligt Förfarande") enligt 14.1(c)(i) i Obligationsvillkoren. Enligt Obligationsvillkoren har Bolagets aktieägare Oscar Properties Holding AB (publ) åtagit sig att förvärva samtliga aktier i Skurusundsbryggan Holding AB från Bolaget till ett pris motsvarande 110 procent av det totala nominella beloppet under Obligationerna, förutsatt att det Skriftliga Förfarandet röstas igenom av obligationsinnehavare som representerar minst 2/3 av det justerade nominella beloppet av Obligationerna.

För frågor, vänligen kontakta

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), styrelseledamot i Uppfinnaren 1 AB (publ), 070 568 00 01, [email protected]

Denna information är sådan som Uppfinnaren 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Per-Axel Sundströms försorg, för offentliggörande den 13 september 2021 kl. 15.30 CET.


Om Uppfinnaren

Prenumerera

Få löpande information från Uppfinnaren via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn UPPF-01 ISIN-kod SE0007278262