REGMAR

Helårsrapport 1 januari - 31 december 2019

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 272 130 kr.
  • Per 31 dec uppgick eget kapital till 245 304 187 kr.
  • Skulderna uppgick till 69 531 387 kr och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 49 710 414 kr.
  • Bolagets soliditet var 77,92 %.

Övrig information

  • Jarl Rudin har under perioden tillträtt och avgått som VD.
  • Per-Axel Sundström har under perioden tillträtt som VD.
  • Krister Karjalainen har under perioden tillträtt som styrelseledamot.

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period.

Helårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Kr

2019-01-01
- 2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Nettoomsättning

0

0

Rörelseresultat

-765 629

-9 306 419

Resultat efter fin poster

7 272 130

-261 644 304

Uppgifter på balansdagen:

Balansomslutning

314 835 574

319 635 559

Soliditet %

77,92

80,71

Information om publicering av finansiella rapporter

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 31 augusti 2020.

Stockholm den 20 februari 2020

Uppfinnaren 1 AB (publ)
Per-Axel Sundström, vd

Denna information är sådan information som Uppfinnaren 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ("VpmL"). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08:30 CET.


Om Uppfinnaren

Prenumerera

Få löpande information från Uppfinnaren via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn UPPF-01 ISIN-kod SE0007278262