Uppfinnaren publicerar Delårsrapport 1 januari - 31 december 2018

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 305 937 kr.
  • Per 31 december uppgick eget kapital till 518 308 759 kr.
  • Skulderna uppgick till 61 326 800 kr och bestod huvudsakligen av skulder till koncernen. Bolagets soliditet var 89,42%.

Helårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Kr 2018-01-01-
2018-12-31 
2017-01-01-
2017-12-31 

Nettoomsättning 

  -

31 540 763

Rörelseresultat 

- 9 306 419 

158 986 616 

Resultat efter fin poster 

- 1 305 937

146 645 454

Uppgifter på balansdagen:

   

Balansomslutning 

579 635 559

629 721 164

Soliditet, % 

89,42

85,87 

Information om publicering av finansiella rapporter
Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 22 augusti 2019.

Stockholm den 18 februari 2019

Uppfinnaren 1 AB (publ)
Ola Nilsson, vd

Denna information är sådan information som Uppfinnaren 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ("VpmL"). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 08:30 CET.


Om Uppfinnaren

Prenumerera

Få löpande information från Uppfinnaren via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn UPPF-01 ISIN-kod SE0007278262