Uppfinnaren 1 publicerar delårsrapport 1 januari - 31 december 2017

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 150 145 454 kr.
  • Per 31 december uppgick eget kapital till 544 254 381 kr.
  • Skulderna uppgick till 54 869 204 kr och bestod huvudsakligen av skulder mot Oscar Properties koncernen.
  • Bolagets soliditet var 90,84 %.

I november såldes fastigheten Uppfinnaren 1 till Fastpartner. Fastigheten såldes för ett underliggande värde om 934 mkr. Försäljningen resulterade i en vinst om ca 146 mkr för 2017.

 

I samband med försäljningen av Uppfinnaren 1 förvärvades Skurusundsbryggan Holding AB från Oscar Properties Holding AB. Bolaget har en fordran om ca 300 mkr avseende den förväntade projektvinsten i Oscar Properties projekt Skurusundet.

 

Delårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor.

 

Kr 2017-01-01-
2017-12-31 
2016-01-01-
2016-12-31 

Nettoomsättning 

31 540 763 

33 232 344 

Rörelseresultat 

162 486 616 

40 805 687 

Resultat efter fin poster 

150 145 454 

33 606 877 

Uppgifter på balansdagen: 

   

Balansomslutning 

599 123 585 

768 654 353 

Soliditet, % 

90,84 

28,96 

 Information om publicering av finansiella rapporter

 

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 30 augusti 2018.

 

Stockholm den 9 februari 2018
Uppfinnaren 1 AB (publ)
Navid Rostam Khesal, vd

den 9 februari 2018


Om Uppfinnaren

Prenumerera

Få löpande information från Uppfinnaren via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn UPPF-01 ISIN-kod SE0007278262