REGMAR

Torslanda Property Investment AB (Publ) publicerar delårsrapport januari - mars 2022

Första kvartalet 2022

  • Hyresintäkterna uppgick till 52,1 (58,1) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 33,4 (38,9) miljoner kronor motsvarande 0,59 (0,55) kronor per aktie.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 243,9 (59,0) miljoner kronor och finansiella instrument med totalt 5,8 (2,6) miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 226,6 (79,7) miljoner kronor motsvarande 3,99 (1,13) kronor per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 17,3 (32,9) miljoner kronor motsvarande 0,30 (0,46) kronor per aktie. Kassaflödet påverkades av skattebetalning avseende beskattningsåret 2020 samt fastighetsförvärv.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till – 3 100 kvadratmeter men med oförändrad årshyra.
  • Under perioden har bolaget tillträtt fastigheten Skogskarlen 2 i Solna omfattande 12 100 kvadratmeter uthyrningsbar area.

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2022

För 2022 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd uppgå till 140 miljoner kronor, motsvarande 2,46 kronor per aktie. Den tidigare prognosen uppgick till 145 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommunikén för 2021. Den lägre prognosen beror på högre räntor under återstoden av 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Berg, VD
Telefon: +46 737 08 82 19,
E-mail: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected], Tel: +46 8 545 271 00.

Informationen är sådan som Torslanda Property Investment AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 april 2022 kl. 12.30 CET.

 

 

 


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD