REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Torslanda Property Investment AB (publ)

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 mars 2020 kl. 14.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 mars 2020, dels anmäla sig till Bolaget skriftligen senast onsdagen den 4 mars 2020. Anmälan kan göras per e-post till [email protected] eller per post till Torslanda Property Investment AB (publ), c/o AB Sagax, att: Stefan Berg, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.torslandapropertyinvestment.com, samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 4 mars 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på stämman:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit).

8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av Bolagets aktier varvid en aktie delas i tio aktier av samma aktieslag (aktiesplit 10:1).

a) Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra uppdelningen av aktier enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras enligt följande.

Punkt

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 stycken och högst 8 000 000 stycken.

Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 70 000 000 stycken och högst 280 000 000 stycken.

b) Uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka antalet aktier i Bolaget genom att varje aktie delas upp i tio (10) aktier (aktiesplit 10:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 7 077 575 aktier till 70 775 750 aktier. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 1 krona till 0,10 kronor.

För beslutet gäller att styrelsen bemyndigas att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet har registrerats hos Bolagsverket. Bolagsstämmans beslut om uppdelning av aktier förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten a).

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket av beslut enligt punkten 7.

Majoritetskrav

För beslut enligt denna punkt 7 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman och aktieägares frågerätt

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att senast tisdagen den 25 februari 2020 finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.torslandapropertyinvestment.com). Kopior av dessa handlingar, liksom kallelsen, kommer även att utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2020

Torslanda Property Investment AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD

Telefon: +46 737 08 82 19, e-mail: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected], Tel: +46 8 545 271 00.


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD