REG

Kallelse till årsstämma i Torslanda Property Investment AB (publ)

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 14.00 i AB Sagax lokaler på Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2020, dels anmäla sig till Bolaget skriftligen senast onsdagen den 13 maj 2020. Anmälan kan göras per e-post till [email protected] eller per post till Torslanda Property Investment AB (publ), c/o AB Sagax, att: Stefan Berg, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.torslandapropertyinvestment.com, samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 13 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Information om åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset har Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att planerade anföranden kommer att begränsas samt att det inte kommer att serveras förtäring eller förfriskningar. Deltagande av bolagsledningen, Bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget uppmuntrar aktieägare att överväga möjligheten att närvara via ombud i stället för att närvara personligen. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på stämman:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernsresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2

Majoritetsaktieägaren Västerport Holding AB ("Majoritetsaktieägaren") föreslår att till ordförande vid årsstämman välja advokat Johan Hessius.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat för räkenskapsåret 2019 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen innebärandes att utdelning sker med totalt 0,88 kronor per aktie fördelat på 70 775 750 aktier med utbetalning kvartalsvis om 0,22 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för utdelningen föreslår styrelsen måndagen 13 juli 2020, måndagen 12 oktober 2020, måndagen 11 januari 2021 och måndagen 12 april 2021. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Punkt 9

Majoritetsaktieägaren föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 10

Majoritetsaktieägaren föreslår att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 250 000 kronor, fördelat med 50 000 kronor till envar av styrelseledamöterna. Vidare föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11

Majoritetsaktieägaren föreslår omval av styrelseledamöterna Jens Engwall, Johan Hessius, Pontus Kågerman, Ann Sofie Lindroth och David Mindus samt att Jens Engwall omväljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

Handlingar till årsstämman och aktieägares frågerätt

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget (Torslanda Property Investment AB (publ), c/o AB Sagax, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm) samt på Bolagets webbplats (www.torslandapropertyinvestment.com) senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2020

Torslanda Property Investment AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD

Telefon: +46 737 08 82 19, e-mail: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected], Tel: +46 8 545 271 00.


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD