Torslanda Property Investment Halvårsrapport 2018-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 25 578 578 kr (25 218 328)
  • Driftsöverskottet uppgick till 21 345 088 kr (21 576 171)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 459 736 kr (16 587 397)
  • Periodens resultat uppgick till 8 795 745 kr (9 317 999)
  • Resultat per aktie uppgick till 4,11 kr (4,35)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Med avstämningsdag den 15 januari och 16 april delade bolaget ut 2 kronor per aktie och tillfälle.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Med avstämningsdag den 16 juli 2018 delade bolaget ut 2 kronor per aktie.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2018: 28 februari 2019
Årsstämma 2019: 9 maj 2019
Halvårsrapport 2019: 22 augusti 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 22 augusti 2018

Torslanda Property Investment AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mattias Rickardsson, VD
Telefon: +46 70 2286028
e-mail: M[email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.torslandapropertyinvestment.se.

Denna information är sådan information som Torslanda Property Investment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Torslandas aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser.

VERKSAMHETEN

Torslanda Property Investment AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt, via dotterbolag, äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Sörred 8:4 i Göteborg.

Fastigheten är strategiskt belägen i Torslanda på Hisingen, tio kilometer nordväst om centrala Göteborg, och har en total uthyrningsbar area om cirka 49 000 kvm. Fastigheten består i huvudsak av kontorslokaler som nyttjas av Volvo PV. På fastigheten finns även två garagebyggnader som innefattar totalt cirka 2 900 parkeringsplatser.

Fastigheten är uthyrd till 100 procent, där Volvo PV representerar 97,5 procent av intäkterna. Övriga hyresgäster är Svenska Handelsbanken AB och Escenda Engineering AB. Årliga hyresintäkter, inklusive tillägg, uppgår till cirka 51 mkr.

Volvo PV har varit ursprunglig hyresgäst i fastigheten sedan 1983 och nuvarande hyresavtal löper till den 31 december 2024. Kontorslokalerna används i huvudsak för Volvos PVs forskning och utveckling.


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD