REGMAR

Torslanda Property Investment AB (Publ) publicerar delårsrapport januari - juni 2021

FÖRSTA HALVÅRET 2021

· Under perioden ingick bolaget avtal om att avyttra fastigheten Sörred 7:31 till Niam, försäljningspriset baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 870 miljoner kronor före avdrag för latent skatt på 32 miljoner kronor.

· Hyresintäkterna uppgick till 116,9 (113,2) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 80,0 (72,6) miljoner kronor motsvarande 1,13 (1,03) kronor per aktie.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 279,1 (25,1) miljoner kronor, varav 127 miljoner kronor är hänförliga till försäljningen av Sörred 7:31.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 2,8 (-6,8) miljoner kronor.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 327,6 (71,6) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 71,7 (74,3) miljoner kronor motsvarande 1,01 (1,05) kronor per aktie.

· Utbetald utdelning uppgick till 31,1 (-28,3) miljoner kronor motsvarande 0,44 (0,40) kronor per aktie.

ANDRA KVARTALET 2021

· Hyresintäkterna uppgick till 58,9 (56,6) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 41,1 (36,8) miljoner kronor motsvarande 0,58 (0,52) kronor per aktie.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 220,1 (5,5) miljoner kronor, varav 127 miljoner kronor är hänförliga till 11 försäljningen av Sörred 7:31.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 0,2 (-2,0) miljoner kronor.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 247,8 (31,6) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 38,8 (41,2) miljoner kronor motsvarande 0,55 (0,58) kronor per aktie.

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2021

Torslanda Property Investment AB meddelade den 11 juni att bolaget avyttrat Fastigheten Sörred 7:31 till Niam för ett underliggande fastighetsvärde om 870 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Vinsten från försäljningen uppgår till 127 miljoner kronor. Försäljningen påverkar förvaltningsresultatet med -33 miljoner kronor på årsbasis, frånträdet sker den 1 oktober 2021 och påverkar därmed förvaltningsresultatet med -8 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021. För 2021 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna försäljningar uppgå till 152 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 160 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD

Telefon: +46 737 08 82 19,

E-mail: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected], Tel: +46 8 545 271 00.

Informationen är sådan som Torslanda Property Investment AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 juli 2021 kl. 16.00 CET.


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD