REGMAR

Torslanda Property Investment AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2019

RÄKENSKAPSÅRET 2019

· Hyresintäkterna ökade med 87 % till 95,7 miljoner kronor (51,1 miljoner kronor föregående år).
· Förvaltningsresultatet ökade med 78 % till 59,6 (33,5) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultat per aktie ökade med 13 % till 17,62 (15,65) kronor.
· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 10,7 (30,0) miljoner kronor.
· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 8,8 (1,9) miljoner kronor.
· Årets resultat efter skatt uppgick till 51,8 (47,2) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg till 57,3 (31,2) miljoner kronor motsvarande 16,93 (14,57) kronor per stamaktie.
· Investeringarna uppgick till 2 344 (-) miljoner kronor varav 2 341 (-) avsåg fastighetsförvärv av 6 fastigheter från bolagets huvudägare Söderport Holding AB. Förvärvet genomfördes den 1 oktober 2019
· Torslanda Property Investment genomförde en riktad nyemission av 4 937 575 aktier i samband med ovanstående förvärv.
· Från och med 2019 upprättar Torslanda Property Investment AB sin års- och koncernredovisning enligt EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Tillämpning sker från den 1 januari 2019 och jämförelseåret 2018 har omräknats till det nya regelverket.
· Den 25 november 2019 tillträdde Stefan Berg som VD i bolaget.
· Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 8,80 kronor med kvartalsvis utbetalning om 2,20 kronor.


ANDRA HALVÅRET 2019

· Hyresintäkterna ökade till 69,6 miljoner kronor (25,6 miljoner kronor föregående år).
· Förvaltningsresultatet ökade till 43,8 (17,1) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultat per aktie ökade med 28 % till 10,20 (8,00) kronor.
· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 2,7 (30,0) miljoner kronor.
· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 7,9 (1,2) miljoner kronor.
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 33,0 (34,2) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg till 42,4 (15,1) miljoner kronor motsvarande 12,52 (7,04) kronor per aktie.

Utdrag ur VD Stefan Bergs kommentar till bokslutskommunikén

"Torslanda Property Investment har haft ett händelserikt år. Under året avtalades om förvärv av sex fastigheter från bolagets huvudägare Söderport Holding AB. Fastigheterna är likt den tidigare ägda fastigheten Sörred 8:4 belägna i Torslanda utanför Göteborg och uthyrda främst till Volvo Cars. I samband med förvärvet upptogs ny finansiering hos Swedbank, Nordea och Helaba och befintliga lån löstes. Lånen har olika löptid och räntebindning. Förvärvet medför att de totala intäkterna inklusive tillägg på årsbasis ökar till 226 miljoner kronor samtidigt som den uthyrningsbara ytan ökar till 194 000 kvm. Förvaltningsresultatet ökade med 13% per aktie jämfört med föregående år till 17,62 kr. Det är värt att tydliggöra att det är ett genomsnitt under året då både antalet aktier, fastighetportföljen samt låneportföljen förändrades, sett till enbart det fjärde kvartalet är ökningen något större utan djupare analys av säsongsjustering av kostnader. Bolaget går i och med detta från att vara ett passivt förvaltat enfastighetsbolag till ett aktivt fastighetsbolag med ambition att bygga upp en egen organisation och målsättning att växa. Som ett första steg har undertecknad anställts som VD, med tillträde i november 2019."


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD
Telefon: +46 737 08 82 19,
E-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected], Tel: +46 8 545 271 00.

Informationen är sådan som Torslanda Property Investment AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 12.30 CET.


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD