Beslut på Torslanda Property Investments extra bolagsstämma den 22 augusti 2019

Torslanda Property Investment AB ("Bolaget") har idag hållit extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades:

Förvärv från Västerport Holding AB ("Västerport")

Extra bolagsstämman har godkänt Bolagets förvärv, genom dotterbolag, av en fastighetsportfölj bestående av Sörred 7:31 AB, Sörred 7:32 AB, Sörred 7:33 AB, Gullkullen Fastighetsaktiebolag, Gullkullen 2 Fastighets AB, och Fastighetsaktiebolaget Östergärde från Västerport ("Förvärvet") på de villkor som Bolaget tidigare kommunicerat via pressmeddelande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Extra bolagsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett tillfälle intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier.

Betalning för aktier ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet högst ökas med 4 937 575 kronor och antalet aktier i Bolaget får ökas med högst 4 937 575 stycken.

Del av köpeskillingen för Förvärvet erläggs genom utfärdande av reverser, vilka emissionsbemyndigandet syftar till att refinansiera. Emission enligt bemyndigandet får enbart ske till Västerport eller annat bolag inom dess koncern.

Vinstutdelning

Årsstämma i Bolaget beslutade den 9 maj 2019 om vinstutdelning om totalt åtta (8) kronor per aktie, fördelat på fyra utbetalningar om vardera två (2) kronor med avstämningsdagar för betalning av utdelningen den 15 juli 2019, den 14 oktober 2019, den 13 januari 2020 samt den 14 april 2020.

För att de nya aktierna, som styrelsen kan komma att emittera med stöd av bemyndigandet, ska kunna erhålla utdelning, har extra bolagsstämman fattat beslutat om utdelning om sex (6) kronor per nyemitterad aktie för räkenskapsåret 2018, fördelat på tre utbetalningar om vardera två (2) kronor med avstämningsdagar för betalning av utdelningen den 14 oktober 2019, den 13 januari 2020 samt den 14 april 2020.

Utbetalning ska ske första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna, eller utdelningsberättigade interimsaktier, har registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Styrelse och arvode

Att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem för tiden intill nästa årsstämma.

Att arvode ska utgå med 50 000 kronor till Pontus Kågerman. Övriga styrelseledamöter ska inte erhålla något arvode. Arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Att nyvälja David Mindus, Jens Engwall, Ann-Sofie Lindroth och Johan Hessius som styrelseledamöter med Jens Engwall som styrelseordförande från och med dagen för tillträde i Förvärvet, vilket beräknas ske omkring 1 oktober 2019, fram till slutet av nästa årsstämma.

Pontus Kågerman omväljs som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.

Revisor

Att revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag utses till revisor från och med dagen för tillträde i Förvärvet, vilket beräknas ske omkring 1 oktober 2019, fram till slutet av nästa årsstämma.

Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Oskar Wall avses utses som huvudansvarig revisor.

Stockholm den 22 augusti 2019

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rickardsson, VD

Telefon: +46 70 228 60 28, e-mail: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected], Tel: +46 8 545 271 00.


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD