Tempest Securitys nyemission fulltecknades - handeln på Nasdaq First North inleds idag den 6 december

Tempest Security AB (publ) ("Tempest Security" eller "Bolaget") tillförs 39,6 MSEK i nytt kapital genom det erbjudande som offentliggjordes den 16 november 2017. Emissionslikviden avses primärt utgöra expansionskapital för att uppnå en ökad flexibilitet för att hantera organisk tillväxt, investeringar relaterade till uppbyggnad av larmcentral samt genomförande av framtida potentiella förvärv. Det nya kapitalet är därmed ett viktigt led för att uppfylla Bolagets finansiella mål att nå en omsättning om 500 MSEK inom 3-5 år samt en EBITDA-marginal om lägst 10 procent. Handeln på Nasdaq First North inleds idag, den 6 december 2017. Aktien handlas under kortnamnet TSEC.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Andrew Spry, ägare och VD, kommenterar:

"Det kapital som nyemissionen tillför innebär att bolaget står väldigt väl rustat för att ro i land de affärsmöjligheter vi byggt grunderna för under de senaste åren. Vi kan nu ta ställning till förvärv utan att behöva göra avkall på vidare uppbyggnad av organisationen. Nu har vi ännu bättre förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa, såväl organiskt som genom förvärv, och nå ut till fler kunder i behov av högkvalitativa säkerhetslösningar. De är också roligt att konstatera att samtliga styrelseledamöter är aktieägare i bolaget efter nyemissionen och, liksom jag och mina medgrundare, ser långsiktigt på Tempest Securitys potential."

  • Priset per aktie uppgick till 22 SEK, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i Tempest Security före erbjudandet om 120,3 MSEK och 159,9 MSEK efter erbjudandets fullföljande.
  • Nyemissionen omfattade totalt 1 800 000 aktier, motsvarande cirka 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionens fullföljande. Erbjudandet omfattade ursprungligen även en försäljning av befintliga aktier om totalt 11 MSEK. De säljande aktieägarna har dock beslutat att inte avyttra några aktier i samband med erbjudandet.
  • Nyemissionen tillför Tempest Security en bruttolikvid om 39,6 MSEK och en nettolikvid om cirka 35,6 MSEK. Emissionslikviden avses primärt utgöra expansionskapital för att uppnå en ökad flexibilitet för att hantera organisk tillväxt, investeringar relaterade till uppbyggnad av larmcentral samt flexibilitet inför genomförande av framtida potentiella förvärv.
  • Swedbank Robur Fonder AB (Microcap-fonden), Daniel Güner, Invium Partners AB, Navare Invest AB ("Cornerstone Investors") åtog sig att, under vissa villkor, teckna totalt 1 090 907 aktier, motsvarande cirka 15 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter erbjudandets fullföljande. Cornerstone Investors har blivit tilldelade aktier i enlighet med sina respektive åtaganden, dvs. totalt 1 090 907 aktier.
  • Därtill hade en grupp investerare förklarat sin avsikt att anmäla sig för teckning av aktier, motsvarande cirka 8 procent av nyemissionen och har blivit tilldelade aktier i enlighet med sina respektive avsiktsförklaringar.
  • Styrelsens ordförande Anders Laurin tillsammans med styrelseledamöterna Cecilia Jinert Johansson och Michael Silfverberg har, i enlighet med deras respektive ansökningar, tilldelats totalt 89 000 aktier, motsvarande ett värde om totalt cirka 2,0 MSEK. Samtliga styrelseledamöter i Bolaget är därmed aktieägare i Bolaget.
  • I samband med erbjudandet har Tempest Security fått drygt 300 nya aktieägare. De nya aktieägarna inkluderar institutionella investerare samt investerare från allmänheten, styrelseledamöter och anställda i Bolaget.
  • De fyra största ägarna; Andrew Spry (100 procent av innehavet), Thomas Löfving, (100 procent av innehavet), Thomas Cavas (100 procent av innehavet), Lennarth Ädel (90 procent av innehavet) samt styrelseledamoten Mathias Hermansson (100 procent av innehavet) har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Arctic Securities avyttra aktier i Tempest Security förrän minst 12 månader förflutit från första handelsdag. Sammantaget omfattas 5 013 722 aktier av lock-up om 12 månader, vilket utgör cirka 69 procent av aktierna efter erbjudandet.
  • Handeln i Tempest Securitys aktier inleds på Nasdaq First North idag den 6 december 2017 under kortnamn "TSEC" och med ISIN-kod SE0010469221. Remium Nordic AB har anlitats som likviditetsgarant i Bolagets aktie.
  • Likviddag är beräknad till den 8 december 2017.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 16 november 2017 med anledning av nyemissionen och listningen på Nasdaq First North. 

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige har varit finansiell rådgivare i samband med erbjudandet.  Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare till Bolaget. Arctic Securities AS, filial Sverige är Bolagets Certified Adviser.

2017-12-06

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Andrew Spry, VD
Telefon: +46 72-454 14 30
E-post: [email protected]

Thomas Löfving, Finanschef och IR-ansvarig
Telefon: +46 76-438 02 47
E-post: [email protected]

Om Tempest Security
Tempest Security AB är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till Australien, Kanada, Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande annat än på grundval av information som återfinns i det prospekt som offentliggörs med anledning av erbjudandet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Även om Bolaget bedömer att dessa uttalanden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Den framåtriktade Information som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person åtar sig något ansvar för att uppdatera några framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som sker eller omständigheter som uppkommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60